คำสั่งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.(ท) 8/2563 เรื่องการช่วยเหลือทหารผ่านศึกกับครอบครัว และผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 กับครอบครัว (11/03/2563)
คำสั่งหัวหน้าคณะ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (11/12/2561)
คำสั่งหัวหน้าคณะ เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ (04/07/2560)
คำสั่งหัวหน้าคณะ เรื่อง การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (23/02/2560)
คำสั่งหัวหน้าคณะ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (01/02/2559)
คำสั่งหัวหน้าคณะ เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สำหรับการประกอบกิจการบางประเภท (20/01/2559)
คำสั่งหัวหน้าคณะ เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท (20/01/2559)
คำสั่งหัวหน้าคณะ เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (20/01/2559)