- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ค่าไฟฟรี 90 หน่วย (13/04/2563)
คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.(ท) 8/2563 เรื่องการช่วยเหลือทหารผ่านศึกกับครอบครัว และผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 กับครอบครัว (11/03/2563)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์(ฉบับที่ 58) เรื่องกำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (28/06/2562)
ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2559 (25/06/2562)
ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยข้อกำหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2559 (25/06/2562)
ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2559 (25/06/2562)
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 (07/05/2562)
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 (07/05/2562)
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (16/04/2562)
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 (14/04/2562)