ระเบียบ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 (12/10/2561) (25/03/2562)
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2543 (25/03/2562)
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2543 (12/10/2561) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (25/03/2562)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (25/03/2562)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (25/03/2562)
ระเบียบกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยค่าเล่าเรียนและการศึกษาของบุตรของผู้ปฎิบัติงาน พ.ศ.2560 (25/03/2562)
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560 (25/03/2562)
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการแต่งตั้งและเลื่อนระดับตำแหน่ง พ.ศ.2560 (25/03/2562)
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการเปลี่ยนสายอาชีพของนักวิชาการและพนักงานวิชาชีพ (25/03/2562)
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยเงินชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปปฎิบัติงาน พ.ศ.2560 (25/03/2562)