- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (01/05/2562)
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง (01/05/2562)
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง (01/05/2562)
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง (01/05/2562)
ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง (01/05/2562)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2571 (29/03/2562)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ครบไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 (29/03/2562)
ประกาศคณะกรรมการกำกับการพลังงาน เรื่อง การอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2560 (29/03/2562)
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องแบบสัญญาแกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) (29/03/2562)
ประกาศนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม (สมาคมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภุมิภาค) (29/03/2562)