มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
มติคณะกรรมการการไฟฟ้าประชุมครั้งที่ 3/2563 (18/03/2563)
มติคณะกรรมการการไฟฟ้าประชุมครั้งที่ 2/2563 (19/02/2563)
มติคณะกรรมการการไฟฟ้าประชุมครั้งที่ 1/2563 (15/01/2563)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. : ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2562 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (24/05/2562) (05/06/2562)
มติประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 (26/04/2562)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2562 วาระที่ 5.3.10 ผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาสที่ 4/2561 (23/01/2562)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2562 วาระที่ 5.3.3 ขอความเห็นชอบปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 25621 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ (23/01/2562)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2562 วาระที่ 5.3.9 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ 1/2562 (23/01/2562)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2562 วาระที่ 6.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2561 ประจำเดือน ม.ค.2562 (23/01/2562)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2562 วาระที่ 6.2.6 รายงานผลการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. รวมถึงอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (23/01/2562)