1.คำสั่งเกี่ยวการปฏิบัติงาน
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
ประมวลจริยธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (22/01/2557)
คำแนะนำสำหรับหน่วยงานรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (01/01/2555)
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (01/01/2550)
ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 (01/01/2546)
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 (01/01/2544)
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย (01/01/2541)