1.คำสั่งเกี่ยวการปฏิบัติงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี ประจำปี 2563 (28/01/2563)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี ประจำปี 2561 (16/08/2561)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี ประจำปี 2561 (16/08/2561)
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้างพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (09/11/2558)
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการซื้อพ.ศ. 2543  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (09/11/2558)
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการเงิน(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) (09/11/2558)
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าและค่าบริการ (02/11/2558)
การปรับปรุงมาตราการค่าไฟฟ้าฟรี ของผู้ใข้ไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัย ประเภท 1.1.1 (08/10/2558)
คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่อยู่อาศัย (02/06/2558)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (12/03/2558)