- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 |
คู่มือประชาชน การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) (27/03/2561)
คู่มือประชาชน การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) (27/03/2561)
คู่มือประชาชน การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม [บุคคลธรรมดา) (27/03/2561)
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้างพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (09/11/2558)
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการซื้อพ.ศ. 2543  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (09/11/2558)
คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (09/11/2558)
คู่มือแนะนำการตรวจรับพัสดุ (09/11/2558)
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการเงิน(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) (09/11/2558)
คู่มือขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานมาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อที่ 1มาตรฐานด้านเทคนิคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(TechnicalStandards) (02/11/2558)
คู่มือขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานมาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อที่ 2 มาตรฐานการให้บริการทั่วไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(OverallStandards) (02/11/2558)