2.คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (19/03/2563)
คู่มือ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. (17/05/2561)
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2560 (10/05/2561)
คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (09/11/2558)
คู่มือแนะนำการตรวจรับพัสดุ (09/11/2558)
คู่มือขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานมาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อที่ 1มาตรฐานด้านเทคนิคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(TechnicalStandards) (02/11/2558)
คู่มือขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานมาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อที่ 2 มาตรฐานการให้บริการทั่วไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(OverallStandards) (02/11/2558)
คู่มือขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานมาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อที่ 3มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Guarantee Standards of Performance) (02/11/2558)
คู่มือ แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำหรับหน่วยงานของรัฐ? (02/06/2558)
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ใช้งานและจัดการข้อมูล (20/05/2558)