- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 |
คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน (11/03/2562)
คู่มือ มาตรฐูานสภาพแวดล้อมความปลอดภัยและการปฎิบัติเกี่ยวกับห้องสื่อสาร ของ กฟภ. (12/02/2562)
คู่มือ การขอใช้ไฟฟ้าใหม่บนระบบรับคำร้องผ่านอินเตอร์เน็ต (07/01/2562)
คู่มือ การปฏิบัติงาน (work Manual) งานบริการข้อมูลของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร PEA SURIN (03/07/2560)
คู่มือ มาตรฐานคุณภาพการบริการ (03/07/2560)
คู่มือ การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเบื้องต้น (24/04/2560)
คู่มือ แนวทางการจัดจั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (23/04/2560)
คู่มือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA) (03/04/2560)
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภุมิภาคว่าด้วยการซื้อ (ฉบับที่7) พ.ศ.2559 (07/09/2559)
คู่มือ การจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA (22/04/2559)