- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
คู่มือ ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (04/05/2562)
คู่มือ ด้านการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญผ่านทาง Website (04/05/2562)
คู่มือ แนวทางปฏิบัติ “ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.” (04/05/2562)
คู่มือ การดำเนินงานโครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสีขาวปลอดยาเสพติด กฟฉ.3 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 (03/05/2562)
คู่มือ แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (03/05/2562)
คู่มือ แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (ฉบับใหม่ เดือน พ.ค.2562) (02/05/2562)
คู่มือ แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (01/05/2562)
คู่มือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ทบทวนครั้งที่1 พ.ศ.2562) (19/04/2562)
คู่มือ ประชาชนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับภาษาอังกฤษ) (25/03/2562)
คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน กฟภ. (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่1) ปี 2561 (13/03/2562)