- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และคณะทำงานประจำวันฯ กฟจ.สุรินทร์ ปี 2565 (22/12/2564)
คู่มือมาตรการให้บริการลูกค้าในสถานะโควิค (07/07/2564)
คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และคณะทำงานประจำวันฯ กฟจ.สุรินทร์ ปี 2564 (26/01/2564)
เล่มที่ 1: การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน(นิติบุคคล) (30/04/2563)
เล่มที่ 10 : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ(ในและนอกเวลาทำการ) (30/04/2563)
เล่มที่ 11 : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ กรณีถูกงดจ่ายไฟ (30/04/2563)
เล่มที่ 12 : การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า(กรณียกเลิกการใช้ไฟฟ้า) (30/04/2563)
เล่มที่ 2 : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน(บุคคลธรรมดา) (30/04/2563)
เล่มที่ 3 : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม(นิติบุคคล)) (30/04/2563)
เล่มที่ 4 : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม(บุคคลธรรมดา) (30/04/2563)