คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และคณะทำงานประจำวันฯ กฟจ.สุรินทร์ ปี 2565 (22/12/2564)
คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และคณะทำงานประจำวันฯ กฟจ.สุรินทร์ ปี 2564 (26/01/2564)
คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และคณะทำงานประจำวันฯ กฟจ.สุรินทร์ ปี 2563 (23/01/2563)
คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และคำสั่งคณะทำงานประจำวัน ฯ กฟจ.สุรินทร์ ปี 2562 (12/03/2562)
คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน (11/03/2562)
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภุมิภาคว่าด้วยการซื้อ (ฉบับที่7) พ.ศ.2559 (07/09/2559)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (04/02/2559)
คำสั่ง และหลักเกณท์วิธีปฏิบัติสำหรับการคิดค่าไฟฟ้า ปี 2558 (04/02/2559)
ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ.2558 (04/02/2559)
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ.2552 (04/02/2559)