แผนงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2563-2565 (16/12/2564)
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 (16/12/2564)
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (16/12/2564)
แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2563 - 2565 (16/12/2564)
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) (26/04/2564)
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 (09/03/2564)
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 (16/07/2563)
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (03/04/2563)
แผนทดแทนอัตรากำลังเกษียณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (03/04/2563)
แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2560-2564 (03/04/2563)