- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 |
เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรค่าใช้จ่ายหน้างาน (ค่าแรง) สำหรับงานติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ใช้ไฟรายใหม่ ปี 2559 เลขที่ ฉ.3กซข.(งป.)470/2559 ลว. 23 มีนาคม 2559 (23/03/2559)
เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรค่าใช้จ่ายหน้างาน (ค่าแรง) สำหรับงานสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ปี 2558-2559 เลชที่ ฉ.3 กซข.(งป)-471/2559 ลว. 23 มีนาคม 2559 (23/03/2559)
อนุมัติแผนปฏิบัติปี 2559 (03/03/2559)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 (18/02/2559)
PEA Front Office หรือ PEA Shop (21/01/2559)
การดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (100% Electrified เพิ่มคุณภาพและความเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วถึง) (21/01/2559)
โครงการ PEA ตามนโยบาย Road to LED (21/01/2559)
โครงการ SMEs ประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน (21/01/2559)
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคานำร่องในอาคารของรัฐในภูมิภาค (21/01/2559)
โครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน (21/01/2559)