- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office ) ประจำปี 2563 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (21/02/2563)
ประกาศเจตจำนง การต่อต้านการทุจริต (17/01/2563)
นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ กฟก.2 (14/05/2562)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ.2562) (14/08/2561)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสอย่างยั่งยืน (15/03/2561)
แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ.2560-2561) (27/12/2560)
นโยบายการบริหารจัดการสินทรัพย์ (21/12/2560)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2561) (27/08/2560)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2561) (27/08/2560)
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564 (21/06/2560)