- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 |
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556-2563 และแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556-2559 (ปรับแผนครั้งที่ 7) และทิศทางของยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560-2563 (21/01/2559)
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. ปี 2559 (20/01/2559)
นโยบายกิจกรรมคุณภาพ ของ กฟภ. (18/01/2559)
ประเด็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (08/06/2558)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาค เขต 3