- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 |
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) (29/04/2565)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 - 2569 (29/04/2565)
แม่บทแผนแม่บทด้านยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (29/04/2565)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาค เขต 3 (09/02/2564)
แผนเเม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมเเละสิ่งเเวดล้อม ของ กฟภ. ปี 2560-2564 (19/05/2562)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.พ.ศ.2561-2565 (02/05/2562)
แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560-2564 (02/05/2562)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (02/05/2562)
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง (02/05/2562)
นโยบายด้านส่งเสริม บริหารจัดการนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาค เขต 3 (25/03/2562)