- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา (11/05/2565)
นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance Policy) (29/04/2565)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (29/04/2565)
นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ (29/04/2565)
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(Corporate Social Responsibillity:CSR)ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (29/04/2565)
นโยบายธรรมมาภิบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (29/04/2565)
นโยบายธรรมมาภิบาลข้อมูลและแนวทางปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562 (29/04/2565)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) และการจัดการพลังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (29/04/2565)
แผนแม่บทการบริการด้านการตลาด ปี 2564-2568 (29/04/2565)
แผนแม่บทด้านนวัตกรรม ของ กฟภ. พ.ศ. 2563 - 2567 (29/04/2565)