- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาค เขต 3 (09/02/2564)
แผนเเม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมเเละสิ่งเเวดล้อม ของ กฟภ. ปี 2560-2564 (19/05/2562)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.พ.ศ.2561-2565 (02/05/2562)
แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560-2564 (02/05/2562)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (02/05/2562)
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง (02/05/2562)
นโยบายด้านส่งเสริม บริหารจัดการนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาค เขต 3 (25/03/2562)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาค เขต 3 (25/03/2562)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (24/05/2561)
นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (02/02/2561)