กฟส.รัตนบุรี
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ปี 2562 เป็นต้นไป ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ใน http://www.oic.go.th/INFOCENTER40/4077 (18/07/2562)
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้างเหมางานติดตั้งและสับเปลี่ยนมิเตอร์ ปี2562 (กฟส.รรและกฟย.นนร) (11/01/2562)
ผลการพิจรณาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์มิเตอร์ ปี2561 (18/07/2561)
ผลการพิจารณางานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย งบผู้ใช้ไฟฟ้า ชื่องาน ติดตั้งหม้อแปลงประปาหมู่บ้านแก่นท้าว - ดงดั่ง (หมายเลขงาน : C-60-F-RABCM.0108) (18/07/2561)
รายงานผลจ้างเหมาตัดริบรอนกิ่งไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามสัญญา เลขที่ จ.รร./กป 002 ลว.15 ก.ค.2561 (26/06/2561)
รายงานผลการพิจารณาตัดต้นไม้ปี61 สัญญารร.กป.001/61ลว.8มี.ค.2561 (19/02/2561)
ผลการพิจาณาการดำเนินการจัดจ้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสำนักงานประจำปี 2561 (15/01/2561)
ผลการพิจารณาติดตั้ง,สับเปลี่ยน,ถอนคือนมิเตอร์ปี61กฟส.รรและกฟย.นนร (25/12/2560)
รายงานผลงานจ้างเหมาตัดต้นไม้แนวระบบจำหน่ายแรงต่ำ สัญญาว่าจ้าง จ.รร./กป-020-2560 (15/12/2560)
สัญญาเลขที่ จ.บง.005/2560 เรื่องตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ลว.14 มิถุนายน 2560 (14/06/2560)