สถิติผู้ขอใช้ไฟฟ้า(สถานะบริการประชาชน)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (29/12/2564)
รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (26/11/2564)
รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (28/10/2564)
รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กันยายน 2564 (29/09/2564)
รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (30/08/2564)
รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (30/07/2564)
รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (25/06/2564)
รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (05/05/2564)
รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือนเมษายน 2564 (07/04/2564)
รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือนมีนาคม 2564 (05/03/2564)