การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่านระบบ Video Conference
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด