สัญญาอื่นๆ
ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
รายงานใบสั่งจ้างเหมาก่อสร้าง ระบบ 33 เควี ใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี สฟฟ.ยล.2 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับงานมิเตอร์ เลขที่.-จ.ยล. 13/2561 (นายกรธนพล สัตตะพันธ์) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเฉพาะคราว เลขที่ จ.ยล.55/2561 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเฉพาะคราว เลขที่ จ.ยล.56/2561 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าที่ดิน เลขที่ จ.ยล.-14/2561 (นายจาโรจน์ สุวรรณรัศมี) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.ยล.10/2561 (นายอุสมาน หะ) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับงานมิเตอร์ เลขที่.-จ.ยล. 12/2561 (นายแวเดร์ เจะมามะ) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับงานมิเตอร์ เลขที่.-จ.ยล. 11/2561 (นายอับดุลเลาะ หะมะ) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับงานมิเตอร์ เลขที่.-จ.ยล. 13/2561 (นายฮัมดี หะยีหะมะ) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับงานมิเตอร์ ยล.22/2560 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ยล.416/2559 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาด ยล.417/2559 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ยล.002/2559 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ยล.457/57 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด