ประกาศประกวดราคา สอบราคา
การขายทอดตลาด วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลางสอบราคา วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลางวิธี e-bidding วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การเปิดเผยราคากลาง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ร่างTOR องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างราคากลางวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างราคากลางวิธีคัดเลือก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางวิธีพิเศษ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศเชิญชวน จัดซื้อจัดจ้าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้า Double Chop วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้า Double Chop จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ ... อ่านต่อ
สอบราคาเครื่องตัดหญ้า Single Chop วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อเครื่องตักหญ้า Single Chop จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอกโคพ่อพันธ์รีดน้ำเชื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอกโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อ บรรจุโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อได้ ๒๐ ตัว ... อ่านต่อ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อตู้ MDB พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ืมีความประสงค์จะเรียกประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อตู้ MDB พร้อมสายไฟที่รองรับหม้อแปลงไฟฟ้า ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พร้อมบันทึกฉบับนี้ แผนกจัดซื้อจัดจ้าง กองพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบริการ ขอนำส่งสำเนาประกาศเรียกประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ชุด ดังนี้ ... อ่านต่อ
นำส่งประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พร้อมบันทึกฉบับนี้ แผนกจัดซื้อจัดจ้าง กองพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบริการ ขอนำส่งสำเนาประกาศเรียกราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ชุดดังนี้ ... อ่านต่อ
ขอนำส่งประกาศสอบราคา วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พร้อมบันทึกฉบับนี้ แผนกจัดซื้อจัดจ้าง กองพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบริการ ขอนำส่งประกาศสอบราคา โดยกำหนดเปิดซองตามวันและสถานที่ ดังนี้ ... อ่านต่อ
นำส่งประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พร้อมบันทึกฉับบนี้ แผนกจัดซื้อจัดจ้าง กองพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบริการ ขอนำส่งสำเนาขออนุมัติและประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และประกวดราคา จำนวน 7 ชุด ดังนี้ ... อ่านต่อ
ขออนุมัติเรียกประกวดราคาด้วยวิธีกางทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พร้อม บันทึกฉบับนี้ แผนกจัดซื้อจัดจ้าง กอง พัสดุ ฝ่ายพัสดุและบริการ ขอนำส่งสำเนาประกาศและสำเนาขออนุมัติเรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หลอดดูดนม สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๒๐๐/๒๕๐ cc. วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อหลอดดูดนม สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๒๐๐/๒๕๐ cc. จำนวน ๔๒๕,๐๐๐,๐๐๐ หลอด ... อ่านต่อ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อวัสดุปรุงรสโกโก้ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อวัสดุปรุงรสโกโก้ จำนวน ๕๗,๕๐๐ กิโลกรัม ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าสำนักงานแผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าสำนักงานแผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม ความยาว ๓๖๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร ... อ่านต่อ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อไดแคลเซียมฟอสเฟต วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อไดแคลเซียมฟอสเฟต ๑๔% จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องฉายวิดีทัศน์ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องฉายวิดีทัศน์ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน โดยขนส่งระหว่าง สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์ จาก อ.ส.ค. ไปยัง Modem Trade สาขาต่างๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์ จาก อ.ส.ค. ไปยัง Modem Trade สาขาต่างๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์ จาก อ.ส.ค. ไปยัง Modem Trade สาขาต่างๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์ จาก อ.ส.ค. ไปยัง Modem Trade สาขาต่างๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารสำนักงาน (ห้องปฏิบัติการ) พื้นที่ ๙๔ ตารางเมตร วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาต่ออาคารสำนักงาน (ห้องปฏิบัติการ) พื้นที่ ๙๔ ตารางเมตร ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมากำจัดปลวกอาคารสำนักงานและบ้านพักพนักงาน วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมากำจัดปลวกอาคารสำนักงานและบ้านพักพนักงาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำรั้วทางเข้า-ออก บริเวณหน้าอาคารหอแดง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำรั้วทางเข้า-ออก บริเวณหน้าอาคารหอแดง ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาและบริการโครงการพัฒนา MIS วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมาและบริการ "โครงการพัฒนา MIS (Management Information System)" ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ "โครงการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบ Web Portal (dPortal)" วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ "โครงการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบ Web Portal (dPortal)" ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาขยายถนนและจัดทำรั้วกั้นบริเวณบ่อเลี้ยงปลา วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาขยายถนนและจัดทำรั้วกั้นบริเวณบ่อเลี้ยงปลา และจัดทำรั้วกั้นบริเวณบ่อเลี้ยงปลา ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หลอดดูดนม สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๒๐๐/๒๕๐ cc. วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อหลอดดูดนม สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๒๐๐/๒๕๐ cc. จำนวน ๒๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หลอดดูดนม สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๑๒๕ cc. วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อหลอดดูดนมสำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๑๒๕ cc. จำนวน ๙๑,๙๐๐,๐๐๐ หลอด ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฟิล์มยืด จำนวน ๑๕,๒๐๐ ม้วน วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฟิล์มยืด จำนวน ๑๕,๒๐๐ ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อไดแคลเซียมฟอสเฟต วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อไดแคลเซียมฟอสเฟต ๑๔% จำนวน ๓๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม ... อ่านต่อ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องผสม Stationary Mixer ไม่น้อยกว่า ๑๔ คิว พร้อมติดตั้ง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องผสม Stationary Mixer ไม่น้อยกว่า ๑๔ คิว พร้อมติดตั้ง ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบผลิตน้ำสะอาด Reverse Osmosis วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีความประส่งค์จะเรียกประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบผลิตน้ำสะอาด Reverse Osmosis ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000 ลิตร/ชั่วโมง ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์จำนวน ๔ คัน วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ ซีซี เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ จำนวน ๔ คัน ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหลอดดูดนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิด ๕๐ หลอด/ชุด วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อหลอดดูดนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิด ๕๐ หลอด/ชุด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชุด ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อถุงบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๓ รายการ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อถุงบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๓ รายการ ราคากลางในการสอบครั้งนี้ เป็นเงิน ๕๓๕,๘๖๖.๗๐ บาท ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อ โอ พี พี เทป วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อ โอพีพีเทป ขนาด ๒ นิ้ว X ๑,๐๐๐ หลา จำนวน ๗,๕๐๐ ม้วน ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเครื่องอัดหญ้าแห้ง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อเครื่องอัดหญ้าแห้ง จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเทลเลอร์ลงหญ้าสดแบบอัตโนมัติ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อเทลเลอร์ลงหญ้าสอบแบบอัตโนมัติจำนวน 1 เครื่อง ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อวัสดุปรุงรสโกโก้ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อวัสดุปรุงโกโก้ จำนวน ๒๓,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวธีอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
สอบราคาเช่าใช้ระบบเครือข่ายและบริการ Cloud Service วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาเช่าใช้ระบบเครือข่ายและบริการ Cloud Service ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ ... อ่านต่อ
สอบราคาเช่าใช้บริการ Cloud SaaS จำนวน ๗๕๐ สิทธิ์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาเช่าใช้บริการ Cloud SaaS จำนวน ๗๕๐ สิทธิ์ ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กล่องบรรจุนม UHT ขนาด ๔๘X๑๒๕ cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ (๑๘๕/๑๘๕/๑๘๕) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กล่องบรรจุนม UHT ขนาด ๔๘X๑๒๕ cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) (๑๘๕/๑๘๕/๑๘๕) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ใบ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กล่องบรรจุนม UHT ขนาด ๓๖X๒๐๐ cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กล่องบรรจุนม UHT ขนาด ๓๖X๒๐๐ cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ ใบ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กล่องบรรจุนม UHT ขนาด ๓๖x๒๐๐ cc. (นมโรงเรียน) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กล่องบรรจุนม UHT ขนาด ๓๖x๒๐๐ cc. (นมโรงเรียน) จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ใบ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กล่องบรรจุนม UHT ขนาด ๓๖x๒๕๐ cc. (นมไทย-เดนมาร์ค) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กล่องบรรจุนม UHT ขนาด ๓๖x๒๕๐ cc. (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ ใบ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาด้วยวืธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อแทงค์เก็บน้ำนมดิบและพาสเจอร์ไรส์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อแทงค์เก็บน้ำนมดิบและพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 50,000 ลิตร ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๓๖x๒๐๐ cc. Slim (นมโรงเรียน) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๓๖x๒๐๐ cc. Slim (นมโรงเรียน) จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ใบ ราคากลาง ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๓๖x๒๕๐ cc. (นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๓๖x๒๕๐ cc. (นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติิิ จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ ใบ ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๔๘x๑๒๕ cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๔๘x๑๒๕ cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ใบ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอก เพื่อเลี้ยงลูกโค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอก เพื่อเลี้ยงลูกโค ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ... อ่านต่อ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้ออุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกล วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้ออุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Video Conference) พร้อมติดตั้ง ... อ่านต่อ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และบ้านพักรับรอง จำนวน ๑๖๒ เครื่อง ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑ ชุด วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑ ชุด ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อปั๊มลม Oil Free พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อปั๊มลม Oil Free ขนาด Motor ไม่น้อยกว่า 75 KW ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาทำรั้วกั้นบริเวณโดยรอบของแผนกน้ำเชื้อและพิสูจน์พ่อพันธุ์โคนมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างเหมาทำรั้วกั้นบริเวณโดยรอบของแผนกน้ำเชื้อและพิสูจน์พ่อพันธุ์โคนม ความยาว ๑๕๔๐ เมตร ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเก็บอาหารอินทรีย์ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเก็บอาหารอินทรีย์ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงคอกโคพ่อพันธ์รุ่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงคอกโคพันธ์รุ่น ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหน่งประเทศไทย ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำชั้นวางผลิตภัณฑ์นม (Rack ๔ ชั้น) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำชั้นวางผลิตภัณฑ์นม (Rack ๔ ชั้น) จำนวน ๑,๘๔๐ ช่อง พร้อมติดตั้ง ... อ่านต่อ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อบ่อน้ำเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ตันพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อบ่อน้ำเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กล่องบรรจุนม UHT ขนาด ๓๖x๒๐๐ cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๓๖x๒๐๐ cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ ใบ ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมางานถนนลาดยางบริเวณทางเข้าคอกโคนมอินทรีย์ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานลาดยางบริเวณทางเข้าคอกโคนมอินทรีย์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาวางระบบท่อเมนประปาจากทางขึ้นบ้านผู้อำนวยการไปยังหมู่บ้าน ง. วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาวางระบบท่อเมนประปาจากทางขึ้นบ้านผู้อำนวยการไปยังหมู่บ้าน ง. ... อ่านต่อ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเตรื่องอัดอากาศ พร้อมติดตั้ง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องอัดอากาศ พร้อมติดตั้ง ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศดไทย (อ.ส.ค.) ... อ่านต่อ
ประกาศราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน โดยขนส่งระหส่าง สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับสำนักงาน ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน โดยขนส่งระหว่าง สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้กับสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคต่างๆ ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงใหม่และปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงต่ำ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงใหม่และปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงต่ำ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหน่งประเทศไทย ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนไฟฟ้าแรงสูง จากโรงสูบ ๒ ไปยังโรงสูบ ๑ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงจากโรงสูบ ๒ ไปยัง โรงสูบ ๑ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง จากโรงสูบ ๑ ไปยัง โรงสูบ ๒ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง จากคอก ๑๙๖๒ ไปยังหม้อแปลงคอกหลอดแก้ว ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขา ตลาด อ.ส.ค. วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขา ตลาด อ.ส.ค. ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อสปริงเกอร์ แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อสปริงเกอร์ แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ราคากลางของงาน ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลการเกษตร วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลการเกษตร ณ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บหญ้าแห้ง พร้อมห้องเก็บอาหารข้นและห้องเก็บอุปกรณ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บหญ้าแห้ง พร้อมห้องเก็บอาหารข้นและห้องเก็บอุปกรณ์ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฟิล์มบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ (นมโรงเรียน/นมไทย-เดนมาร์ค) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อฟิล์มบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ (นมโรงเรียน/นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน ๙๒,๐๐๐ กิโลกรัม ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเก็บวัตถุดิบแร่ธาตุ พรีมิกซ์ และผลิตภัณ์สำเร็จรูป วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเก็บวััตถุดิบแร่ธาตุ พรีมิกซ์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฏิบัติการ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด