ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)087D/2564 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)06D/2564 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)050D/2564 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)055D/2564 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)071D/2564 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)051D/2564 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)052D/2564 เลขที่โครงการในระบบ e-GP วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)065D/2564 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)066D/2564 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)039D/2564 เลขที่โครงการในระบบ e-GP วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)044D/2564 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)02D/2564 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)038D/2564 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)045D/2564 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)012D/2564 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)135D/2563 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)136D/2563 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)121D/2563 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)114D/2563 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)108D/2563 เลขที่โครงการในระบบ e-GP วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)116D/2563 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
จัดวางฐานราก F1/1 จำนวน 30 ฐาน, จัดทำฐานราก F2 จำนวน 3 ฐาน, จัดทำฐานราก F6 จำนวน 2 ฐาน, จัดทำสมอบก A2 จำนวน 2 ก้อน, จัดวาง ROD M16x2,000 mm, ROD M24x2,500 mm, จัดวาง Ground Rod 60x60x5mm และวาง 0.44x0.44x8.5 m จำนวน 6 ต้น วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมางานถมดินบดอัดแน่นที่ สถานีไฟฟ้าศรีราชา 2 (ถาวร) จ.ชลบุรี วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มสายเคเบิ้ลอากาศ (SAC) งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)044D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มสายเคเบิ้ลอากาศ (SAC) งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)044D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์โลหะ form No.93-2 จำนวน 11 รายการ สำหรับงานขยายระบบจำหน่ายและสายส่ง (เพิ่มเติม) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)094D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มลูกถ้วยไฟฟ้า 3 รายการ งานก่อสร้างระบบจำหน่ายรองรับสถานีไฟฟ้าชั่วคราวเลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)097D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มสายไฟ 1 รายการ งานก่อสร้างระบบจำหน่ายรองรับสถานีไฟฟ้าชั่วคราวเลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)096D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
จ้างปรับปรุงสวิทซ์เกียร์ระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 1 ระยะเวลาขายแบบ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อพัสดุรองงบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี2563 รายการสลักเกลียว 16x250 มม. ปก.ก.2กบญ.(จซ.)077D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาขายแบบ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อพัสดุรองงบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 รายการ สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม. เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)078D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. จำนวน 141,600 เมตร ตามแผนจัดหาพัสดุรอง งบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)073D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. จำนวน 16,200 เมตร ตามแผนจัดหาพัสดุรอง งบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)074D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1 x 400 แอมป์ 500 โวลท์ จำนวน 3,200 ชุด ตามแผนจัดหาพัสดุรอง งบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)089D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเสาคอนกรีต 12 เมตร จำนวน 3,000 ต้น ตามแผนจัดหาพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)051D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 รายการดรอพเอาท์ 33 KV. 100 A. 8 KA. ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)068D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 รายการ สาย AW 50 ต.มม. เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)065D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 รายการ หม้อแปลง 100 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV DYN11,SC เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)056D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อเครื่องมือวัดความต้านทานฉนวน (Insulation Resistance Tester) ขนาด 5 kV DC วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เช่าเพิ่มเติมแผนงานยานพาหนะปี 2561-2566 กฟก.2 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อ Disturbance Analyzer with Computer Notebook ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. ปี 2563 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อเสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36x0.36 ยาว 4.5 จำนวน 1500 ต้น ใช้งาน พื้นที่ ฉะเชิงเทรา พนัสนิคม แกลง บางปะกง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
งานปรับปรุงห้องประชุม อาคาร4 ชั้น4 ที่ กฟก.2 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มลูกถ้วย เลขที่ ปก.กบญ.(จซ.)041D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ซื้อ Transformer winding resistance tester จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ซื้อตู้อบขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ซื้อเครื่องบีบหลอดต่อสาย (Hydraulic) จำนวน 16 เครื่อง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ซื้อ High current testing set จำนวน 5 เครื่อง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ซื้อเครื่องทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ได้ แรงดัน 0- 60 kV จำนวน 4 เครื่อง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ซื้อ Transformer turns ratio tester จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ซื้อเครื่องวัดความต้านทาน (Insulation resistance tester) ขนาด 5 kV DC จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 รายการหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ 3 เฟส ชนิดทนการลัดวงจร ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)055D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่มสายเคเบิ้ลอากาศ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)038D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ซื้อ Load Break Tools จำนวน 6 ชุด วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่มหม้อแปลงชนิดทนการลัดวงจร เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)037D/2563 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ซ.ก.2กกค.(ยค)04/2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ก.2 กบษ.(บฟ.) 531/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)099D/2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ก.2 ฝปบ. 502/2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)016D/2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)100D/2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)017D/2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)018D/2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ก2กกค.(กร)601/2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ก2กกค.(กร)654/2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)092D/2562 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)091D/2562 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ก.2 กบญ.(ตป.)4811/2562 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ก.2 กบษ.(ปฮ.)3373/2562 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)085D/2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)086D/2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่มล่อฟ้าแรงสูง 2 รายการ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่มล่อฟ้าแรงสูง 2 รายการ เลขที่ ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)058D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มสายเคเบิ้ลอากาศ 50 ต.มม. (sac) งบโครงการต่างๆ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มสายเคเบิ้ลอากาศ 50 ต.มม. (sac) งบโครงการต่างๆ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ซื้อเครื่องมือทดสอบน้ำมันหม้อแปลงชนิดเคลื่อนที่ได้ แรงดัน 0-60 kV จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 428,000.00 บาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 856,000.00 บาท วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อลวดอลูมิเนียม จำนวน 3 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)015D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อกลุ่มอุปกรณ์ต่อลงดิน ระบบแรงสูง/แรงต่ำ จำนวน 7 รายการเลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)03D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์รับคอนสาย จำนวน 3 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)012D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ จำนวน 44 รายการ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุกลุ่มปรีฟอร์มเข้าปลายสาย จำนวน 2 รายการ สำหรับงานก่อสร้างระบบจำหน่ายโครงการต่างๆ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจักรดีเซล เกาะกูด เกาะหมาก เกาะล้าน เกาะสีชัง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ไตรมาส 2 ปี2561 ใช้งานโครงการต่างๆ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)032D/2561 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อสายไฟ 3 รายการ สำหรับงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ เลขที่ ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)035D/2561 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อ พัสดุกลุ่มอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 16 รายการ สำหรับงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณืในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า ปก.ก.2กบญ.(จซ.)021D/2561 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 9 รายการ สำหรับงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดวื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอะไหล่สำหรับซ่อมแซมเครื่องมือออทไลน์ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบ คชฟ.3 กลุ่มดรอฟเอ้าท์ฟิวส์คัทเอ้าท์ 1 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)037D/2561 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
งานก่อสร้างถมดินบดอัดแน่นและติดตั้งประตูลวดตาข่ายพร้อมรั้วลวดหนาม ที่ สฟฟ.ฉะเชิงเทรา 2 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์โลหะ สำหรับงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่ง จำนวน 18 รายการ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อสายเคเบิ้ลใต้ดินขนาด 1 x 240 ต.มม. จำนวน 1,266 เมตร เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)028D/2561 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเคเบิลใต้ดินทองแดงซีวี 0.6-1 เควี 1x95 ต.มม. จำนวน 7,500 เมตร วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบโครงการต่างๆ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ประกอบสายไฟ สำหรับงานย้ายแนวและเปลี่ยนแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่ง จำนวน17รายการ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อเครื่อง Circuit Breaker Analyzer ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อ Inductive voltage transformer 115 เควี จำนวน 60 ชุด วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างสายเคเบิลใต้ดิน ระบบจำหน่าย 22 เควี จำนวน 2 รายการ ใช้งานสถานีคลองขวาง 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้ดิน ระบบ 22 เควี ลอดใต้ถนน ในพื้นที่ กฟก.2 จำนวน 8 วงจร วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างก่อสร้างสายเคเบิลใต้ดินระบบ 22 เควี จำนวน 10 วงจร สฟฟ.คลองขวาง จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะกง ตามอนุมัติที่ ก.2 ฝปบ.334 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2561 กลุ่มอุปกรณ์ติดตั้งโครงสร้างหัวเสา จำนวน 16 รายการ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ซื้อพัสดุสำหรับก่อสร้างงานสายเคเบิลใต้ดินระบบจำหน่าย 22 เควี จำนวน 8 วงจร เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)019D/2561 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อ พัสดุรองกลุ่มพัสดุลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 4 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรองปี 2561 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงานและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ กฟอ.พานทอง จ.ชลบุรี วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สายเคเบิลใต้ดิน (UG) สำหรับงานผู้ใช้ไฟ บริษัท วัชริน กรุ๊ป (พัทยา) จำกัด เลขที่ ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)026D/2561 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อชุดเติม Gas SF6 พร้อมดูดอากาศ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดฮาร์มอนิกส์แบบพกพา Harmonic handheld analyzer จำนวน ๑๐ เครื่อง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ซื้อเครื่องกรองน้ำมันหม้อแปลงขนาด 500 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ซื้อ Transformer turn ratio test จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ซื้อเครื่องตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์ Solar rooftop จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อ พัสดุรองกลุ่มอุปกรณ์ป้องกันติดตั้งล่อฟ้า จำนวน 1 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรองปี 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อ พัสดุรองกลุ่มอุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย จำนวน 4 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรองปี 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุรอง กลุ่ม อุปกรณ์ยึดโยงกับเสา จำนวน 13 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรองปี 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เช่ายานพาหนะปี2561-2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2561 อุปกรณ์สำหรับต่อเข้าปลายสาย จำนวน 17 รายการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้งานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ ระยะที่1(คพญ.1) จำนวน 4 รายการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2561 กลุ่มอุปกรณ์โลหะ จำนวน 42 รายการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เช่ารถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน 4 ประตูแบบ Double cab พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน งานโครงการ (คขก.2) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
พัสดุรองกลุ่มอุปกรณ์ประกอบการพาดสาย จำนวน 14 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรองปี 2561 เลขที่ ปก.ก.2กบญ(จซ.)014D/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อ พัสดุ กลุ่มอุปกรณ์รับคอนสาย จำนวน 2 รายการ ตามแผนพัสดุรองปี 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 15 รายการ ตามแผนงานก่อสร้างโครงการ คพญ.,คพจ.,คขก.2,ผชฟ. ไตรมาส 1 ปี 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบบไฟฟ้าพื้นที่ กฟอ.แกลง และ กฟย.ในสังกัด วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) จำนวน 212 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
พัสดุรองสำหรับต่อเชื่อมสายเข้าอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี2561 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อ Inductor Voltage Transformer (IVT) 115 kV ทดแทนของเดิมที่ชำรุด สำหรับสถานีไฟฟ้าคลองใหม่ จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างจัดหาทุ่นสัญญาณไฟพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด สำหรับสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 22 เควี วงจรพัทยาปาร์ค-เกาะล้าน จ.ชลบุรี วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
พัสดุรอง กลุ่มอุปกรณ์ประกอบติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อพัสดุรองสำหรับติดตั้งแป้นมิเตอร์ จำนวน 3 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรองปี 2561 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อ security seal สำหรับงานติดตั้ง/สับเปลี่ยน/ตรวจสอบมิเตอร์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
พัสดุรองกลุ่ม สำหรับต่อลงดิน ระบบแรงสูง/แรงต่ำ จำนวน 8 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรองปี 2561 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบป้องกันสายส่ง 115 kV ที่เบรกเกอร์ตำแหน่ง 2YB-01 สถานีไฟฟ้าบ้านเพ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อ พัสดุรองกลุ่ม ตู้ใส่มิเตอร์ จำนวน 2 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรองปี 2561 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อสายอลูมิเนียมเปลือย 400 ต.มม. มอก.850 จำนวน 20,000 ม. ใช้งานตามแผนก่อสร้างระบบจำหน่ายรองรับสถานีไฟฟ้า วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่มลูกถ้วยไฟฟ้า ใช้งานก่อสร้างสายส่ง 115 พื้นที่ กฟก.2 จำนวน4รายการ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานโครงการ เสา คอร 12.20 ม. และ สตับ 0.36*0.36*4.5 ม. วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือทดสอบความเป็นฉนวนของสายเคเบิลใต้ดิน VLF วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อ ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ กลุ่ม คอนเนคเตอร์ จำนวน 13 รายการ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ จำนวน ๓ กลุ่มรายการ ตามแผนระยะที่ ๔ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุแคล้มป์และเคลวิส งาน 115 เควี วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์โลหะ งานก่อสร้างระบบ 115 เควี วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์หัวเสา งานก่อสร้าง 115 เควี จำนวน 10 รายการ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ High Sensitive SF6 Leak Detection with a non radioactive Source (negative ion capture) จำนวน 1 เครื่อง ตาม Specification : RTES-166/2558 ITEM 4 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ พัสดุกลุ่ม สายไฟ จำนวน 1 รายการ งานก่อสร้างระบบ 115 เควี วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุ กลุ่ม อุปกรณ์โลหะ จำนวน 32 รายการ ใช้งานก่อสร้าง/ปรับปรุง สายส่ง 115 เควี หน้า บจก. จีเทคคุโตะ อีสเทิร์น ปลวกแดง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดจ้างเหมาทำโครงตาข่ายบรรจุปะการังเทียมหรือจัดทำปะการังรูปแบบอื่นๆ และจ้างเหมารถขนส่งพร้อมส่งพร้อมเครนยกแนวปะการังเทียมลงเรือ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ Transformer Turns Ratio Tester ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 ในเขต กฟก.๒ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างจัดหาติดตั้งทุ่นสัญญาณไฟพร้อมติดตั้งจำนวน 2 ชุด สำหรับสายเคเบิลใต้น้ำวงจร พัทยาปาร์ค-เกาะล้าน จ.ชลบุรี วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ พัสดุรองกลุ่ม เทปพันสายไฟ จำนวน 2 รายการ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุ กลุ่ม ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่มสายไฟจำนวน 1 รายการ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองกลุ่ม Steel wire (form no.04-4) ตามแผนงานโครงการ คพญ.ปี2560 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 6 รายการ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้า 4 รายการงบเร่งด่วน ก่อสร้างระบบจำหน่ายรองรับสถานีไฟฟ้า วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดเช่ารถแวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 3 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ พัสดุกลุ่ม เหล็กคอนเคเบิล (form no.93-2)ตามแผนงานโครงการ คพญ. ปี 2560 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ พัสดุกลุ่ม Overhead (form no.93-1) จำนวน 4 รายการ ตามแผนงานโครงการ คพญ. ปี 2560 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อเคเบิ้ลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบึง 3 (ชั่วคราว) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบึง 3 (ชั่วคราว) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือสำหรับงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า Patrol (4 รายการ) จำนวน 10 ชุด วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุ กลุ่ม overhead 3 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรองทดแทนคลัง ส่วนที่งานย้ายแนวเบิกใช้งาน วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุ กลุ่ม steel wire 3 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรองทดแทนคลัง สาวนที่วานย้ายแนวเบิกใช้งาน วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี ตามแบบเลขที่ SA4-015/44007 ตามแผนจัดหาทดแทนพัสดุที่เบิกใช้งานย้ายแนว วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดจ้าง บุคคลภายนอกจัดงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ของ กฟฟ. ที่มีรายได้ มากกว่า 100 ล้านบาทต่อเดือน ในรูปแบบ Executive และกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ประจำปี 2560 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อ Circuit Breaker Analyzer และ Universal Relay Test 3 Phase ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 2 ในเขตพื้นที่ กฟก.2 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อ Circuit Breaker Analyzer, Universal Relay Test 3 Phase และ Multifunction Primary Test System with Tangent Delta ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 ในเขตพื้นที่ กฟก.2 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อ Corona Viewer และ Ultrasonic Probe Type 2 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเครื่องใช้ จำนวน 3 กลุ่มรายการ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือบีบหลอดต่อสาย Battery Operated จำนวน 10 ชุด วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจดซื้อสายอลูมิเนียมเปลือย และเคเบิ้ลอากาศ 2 รายการ ใช้งานเร่งด่วน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบสาย กลุ่ม ฮอทไลน์แคล้มป์ ตามแผนจัดหาพัสดุรองประจำปี จำนวน4 รายการ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้จำนวน ๓ กลุ่มรายการ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Disturbance Analyzer with Computer Notebook) จำนวน ๕ ชุด ให้กับกองบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ( ภาคกลาง ) จ.ชลบุรี วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวัดฮาร์มอนิกส์แบบพกพา (Harmonic handheld analyzer) จำนวน ๑๐ ชุด วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือสำหรับงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า Patrol (4 รายการ) จำนวน 10 ชุด วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 2 รายการ ใช้งานเร่งด่วน การไฟฟ้าอำเภอแกลง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ Load Break Tool จำนวน 6 ชุด วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือเครื่องใช้ - ชุด Barehand Conduction Clothing 2 ชุด - เครื่องมือวัดไม้ฉนวน 1 ชุด - Leakage Current Test 1 ชุด วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือ - เครื่องใช้ ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2560) โดยวิธีสอบราคา วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ Universal Relay Test 1 phase ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 ในเขตพื้นที่ กฟก.2 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอยราคาจัดซื้อลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน 2 (ชั่วคราว) เพิ่มเติม วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบึง 3 (ชั่วคราว) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาพัสดุรอง ตามแผนจัดหาประจำปี กลุ่ม อุปกรณ์โลหะยึดโยง จำนวน 17 รายการ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือทดสอบน้ำมันหม้อแปลงชนิดเคลื่อนที่ได้ แรงดัน 0-60 kV จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องกรองน้ำมันหม้อแปลงขนาด 500 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์ (4 รายการ) 4 ชุด และ Portable Standard Electromagnetic Meter Tester จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned ในสังกัดหน่วย Unmanned บางแสน 1 จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีกรณีพิเศษ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม.งบลงทุนเร่งด่วน งานก่อสร้างระบบจำหน่ายรองรับสถานีไฟฟ้า บ้านบึง 4 ชั่วคราว วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานโครงการต่างๆ 7 รายการ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ป้องกัน กลุ่มล่อฟ้า 2 รายการ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาพัสดุรอง กลุ่ม เหล็กคอนเคเบิล (form no.93-2)ตามแผนงานโครงการ คพพ.1 ปี2560 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง กลุ่ม ฮอทไลน์แคล้มป์ (form no.12-1) จำนวน 4 รายการ ตามแผนงานโครงการ คพจ.1 ปี 2560 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุ กลุ่มคอนเนคเตอร์ (form no.12-2) จำนวน 12รายการ ตามแผนงานโครงการ คพจ.1 ปี 2560 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง ตามแผนงานโครงการ คพจ.1 ปี 2560 กลุ่ม ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ (form no.06-5) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง ตามแผนงานโครงการ คพจ.1 ปี 2560 กลุ่ม Racks (form no.93-6) จำนวน 2 รายการ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง กลุ่มลวดอลูมิเนียม จำนวน 2 รายการ ตามแผนงานโครงการ คพจ.1 ปี 2560 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ Load Break Tool จำนวน 10 ชุด วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อชุด Barehand Conduction Clothing จำนวน 5 ชุด วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือบีบหลอดต่อสาย Battery Operated จำนวน 5 ชุด วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือบีบหลอดต่อสาย Power-operated hydraulic compression tool size 240-625 mm. จำนวน ๖ ชุด วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์กลุ่ม เหล็กคอนเคเบิลอากาศ (form no.93-2) จำนวน 1 รายการ โครงการ คพจ. วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่ม Overhead Line Hardware (form no.93-2) จำนวน 20 รายการ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ตามแผนงานโครงการ คพจ.ปี2560 กลุ่ม Steel wire (form no.04-4) โดยวิธีประกวดราคา วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองตามแผนจัดหาประจำปี 2560 โครงการ คพจ.กลุ่ม Overhead hardware จำนวน 4 รายการ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการคพจ.1 จำนวน 3 รายการ ใช้งาน กฟฟ.ชลบุรี ศรีราชา ฉะเชิงเทรา พนัสนิคม บางปะกง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุ สำรอง safety stock งบผู้ใช้ไฟ กลุ่มอุปกรณ์ป้องกัน 2 รายการ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุ สำรอง safety stock งบผู้ใช้ไฟ กลุ่มลูกถ้วยไฟฟ้า 2 รายการ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขาอาคารสำนักงาน จำนวน 4 ชั้น กฟจ.ชลบุรี วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์กลุ่ม Guying Hardware ตามแผนงานโครงการ คพจ.1 ปี 2560 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง Grounding (form no.93-5(1)) ตามแผนงานโครงการ คพจ. วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อตู้ควบคุมรีโครสเซอร์ทดแทนของเดิมที่ชำรุด จำนวน 5 ตู้ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 3 รายการ สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าฉะเชิงเทรา 2 (ชั่วคราว) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ สำหรับงานก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 และ 2 จ.ชลบุรี วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อลูกถ้วย จำนวน 4 รายการ สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านบึง 4 (ชั่วคราว) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าฉะเชิงเทรา 2 (ชั่วคราว) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อสายเคเบิ้ลใต้ดิน จำนวน 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าฉะเชิงเทรา 2 (ชั่วคราว) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อสายเคเบิ้ลใต้ดิน จำนวน 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าวังจันทร์ (ชั่วคราว) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อสายเคเบิ้ล จำนวน 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าวังจันทร์ (ชั่วคราว) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned ของหน่วยฯ ระยอง 1 จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีกรณีพิเศษ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned ในสังกัดหน่วย Unmanned พัทยาเหนือ 1 โดยวิธีกรณีพิเศษ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned ในสังกัดหน่วยฯ อมตะซิตี้ และแกลง 1 จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีกรณีพิเศษ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อ พัสดุอุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย (RACK) จำนวน 4 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรองประจำปี 2560 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อ พัสดุอุปกรณ์โลหะยึดโยง (overhead line ) จำนวน 23 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรองประจำปี 2560 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อ พัสดุอุปกรณ์ยึดโยง (overhead) จำนวน 7 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ประจำปี 2560 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อ GALVANAIZED STEEL WIRE จำนวน 4 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุ ปี 2560 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คขก.2 และงาน ผู้ใช้ไฟ จำนวน 6 รายการ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสาร IP-VPN จำนวน 38 วงจร วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องประชุม 211 อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อใช้เป็นห้องบัญชาการ (War Room) ของ กฟก.2 จังหวัดชลบุรี วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์ Fiber Optic Multiplexer (FOM) เพื่อเชื่อมโยงระบบสื่อสารให้กับสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน 2 (ชั่วคราว) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab จำนวน 3 คัน วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องม้วนสายพร้อมที่วัดความยาว พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อสายคอนโทรลเคเบิ้ล จำนวน 6 รายการ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่ม ลูกถ้วย 6 รายการ ใช้งานฉะเชิงเทรา และตราด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อตู้ Ring Main Unit จำนวน 1 ตู้ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ประจำรถแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในเขตพื้นที่ กฟก.2 จำนวน 12 รายการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์กลุ่ม เหล็กคอนเคเบิลอากาศ (form no.93-2) ตามแผนงานโครงการ คพจ.1 ปี2559 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดจัดซื้ออุปกรณ์กลุ่ม Overhead Line Hardware (form no.93-2) ตามแผนงานโครงการ คพจ.1 ปี2559 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่ม Overhead (form no.93-1) จำนวน 4 รายการ ตามแผนงานโครงการ คพจ.ปี2559 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 3 รายการ ตามแผนงานจัดหาไตรมาส 1/2560 โครงการ คพจ.1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง กลุ่มลวดอลูมิเนียมจำนวน 3 รายการ ตามแผนงานโครงการ คพจ.1 ปี2559 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง กลุ่ม Grounding (form no.93-5(1)) ตามแผนงานโครงการ คพจ.1 ปี2559 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อหม้อแปลง 3 เฟส 22 เควี ขนาด 315-630 เควีเอ จำนวน 5 รายการ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง กลุ่ม Steel wire (form no.04-4) ตามแผนงานโครงการ คพพ. ปี2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง กลุ่ม เทปพันสายไฟ ตามแผนงานโครงการ คพจ.1 ปี2559 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง กลุ่ม Preform (form no. 12-3) ตามแผนงานโครงการ คพจ.1 ปี2559 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง กลุ่ม Guying Hardware (form no.93-5(1)) ตามแผนงานโครงการ คพจ.1 ปี2559 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อรถยก Fork Lift จำนวน 1 คัน เพื่อใช้งานประจำอาคารโรงเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศแยกส่วน(Split Type) แบบควบคุมอุณหภูมิอิเลคทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อหม้อแปลง ขนาดใหญ่ 500 เควีเอ ,630 เควีเอ ชนิดทนการลัดวงจร และ 1000 เควีเอ 3 เฟส ดีวาย11 รวม 3 เครื่อง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายมาตรฐานสถานีไฟฟ้าบางปะกง 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 3 รายการ สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านบึง 4 (ชั่วคราว) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านบึง 4 (ชั่วคราว) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned ในสังกัดหน่วย Unmanned แหลมฉบัง 1 โดยวิธีกรณีพิเศษ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned จำนวน 7 แห่ง โดยวิธีกรณีพิเศษ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned จำนวน 11 แห่ง โดยวิธีกรณีพิเศษ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีไฟฟ้าเหมราช โดยวิธีกรณีพิเศษ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดหารีเลย์ รื้อถอน ติดตั้ง (รวมอุปกรณ์ประกอบ) พร้อมทดสอบรีเลย์ เพื่อเปลี่ยนทดแทนรีเลย์ผลิตภัณฑ์ GEC รุ่น MCGG จำนวน 8 สถานีไฟฟ้าในเขตพื้นที่ กฟก.2 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ตามแผนจัดซื้อพัสดุรองปี2560 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน กลุ่ม ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1 รายการ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ตามแผนจัดซื้อพัสดุรองปี2560 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง กลุ่ม Grounding 1 รายการ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน , ฐานรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้า , ประตู-รั้ว , ป้ายชื่อ , ถนน-ลานหิน และติดตั้งระบบประปา-ไฟฟ้า-สุขาภิบาล-กราวด์กริด สถานีไฟฟ้าบึง 3 (ชั่วคราว) จ.ชลบุรี วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ตามแผนจัดซื้อพัสดุรองปี2560 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ กลุ่ม คอนเนคเตอร์ 18 รายการ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อ พัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ กลุ่ม ฮอทไลน์แคล้มป์ งบโครงการต่างๆ จำนวน 4 รายการ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการคพพ.1(คลองใหญ่) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ตามแผนจัดซื้อพัสดุรองปี2560 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง กลุ่ม Guying Hardware วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ตามแผนจัดซื้อพัสดุรองปี2560 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ กลุ่ม เหล็กคอนเคเบิ้ล วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ รีโครสเซอร์ สำหรับงานเพิ่มวงจรภายใน สฟฟ.วังจันทร์(ชั่วคราว) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อไม้ชักฟิวส์ จำนวน 29 ชุด วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือบีบหลอดต่อสาย 185 ต.มม. จำนวน 20 ชุด วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ Load break Tool จำนวน 6 ชุด วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์โลหะยึดโยง จำนวน 3 รายการ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ยึดโยง 8 รายการ ตามแผนจัดซื้อพัสดุรอง ปี2559 โครงการ คขก.2 และโครงการ คพพ.1 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่ม ลวดเหล็กตีเกลียว ตามแผนจัดซื้อพัสดุรอง ปี2559 โครงการ คขก.2 และโครงการ คพพ.1 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่ม Overhead line Hardware ตามแผนจัดซื้อพัสดุรอง ปี2559 โครงการ คขก.2 และโครงการ คพพ.1 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่ม เหล็กคอนเคเบิล ตามแผนจัดซื้อพัสดุรอง ปี2559 โครงการ คขก.2 และโครงการ คพพ.1 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ และ 100 เควีเอ ชนิดทนการลัดวงจร โดยวิธีสอบราคา วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์โลหะยึดโยง overhead line ครั้งที่ 2 ตามแผนจัดหาปี 2559 จำนวน24 รายการ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อ พัสดุรองตามแผนจัดหาปี 2560 กลุ่มปรีฟอร์มเข้าปลายสาย 2 รายการ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อ พัสดุรอง ตามแผนจัดหาปี 2560 กลุ่ม เทปพันสายไฟ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อ พัสดุรอง ตามแผนจัดหาปี 2560 กลุ่ม ลวดอลูมิเนียม 2 รายการ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อ พัสดุรอง ตามแผนจัดหาปี 2560 กลุ่มตู้อลูมิเนียม วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาประกวดราคาจัดซื้อรถตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า (รถตู้หลังคาสูง) วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์รีโครสเซอร์ เพื่อใช้งานติดตั้ง AVR กฟอ.สอยดาว วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตตามแผนจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง งานสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน 2 (ชั่วคราว) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนเซอร์กิตเบรกเกอร์ ระบบ 115 kV สถานีไฟฟ้าขลุง จำนวน 1 ชุด Specification เลขที่ R-804/2547 Circuit Breaker, SF6,115 kV,2000 A, 31.5 kA วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุสำรองsafety stock รายการหม้อแปลงขนาดใหญ่ 4 รายการ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่มลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ สำหรับงาน คคก.2 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์โลหะ จำนวน 15 รายการ สำหรับงานสายส่ง 115 เควี บจก.เซนจูรี่ ไทร์ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้งานก่อสร้าง สฟฟ.ฉะเชิงเทรา ๒ (ชั่วคราว) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่มลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ งาน 115 เควี บจก.เมโทรอินดัสเตรียล วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ลูกถ้วย กลุ่ม สเตรนแคล้มป์ จำนวน 1 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรองปี 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ยึดโยง กลุ่ม Grounding (PVC) ตามแผนจัดหาพัสดุรองปี 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรองตามแผนจัดหา กลุ่มปรีฟอร์มเข้าปลายสาย 185 ต.มม. (ครั้งที่2) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน , ฐานรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้า , ประตู-รั้ว , ป้ายชื่อ , ถนน-ลานหิน และติดตั้งระบบประปา-ไฟฟ้า-สุขาภิบาล-กราวด์กริด สถานีไฟฟ้าฉะเชิงเทรา 2 (ชั่วคราว) จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อโหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 สำหรับ 115 เควี บจก.เมโทร อินดัสเตรียล วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่มลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ สำหรับงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี บจก.เซนจูรี่ ไทร์ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อ INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-3,TIS.354 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่มลูกถ้วย สำหรับงาน 22 เควี สฟฟ.โป่งน้ำร้อน จำนวน 3 รายการ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามแผนจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง งานสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน 2 (ชั่วคราว) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่ม OVERHEAD GROUND WIRE HARDWARE สำหรับงาน 115 เควี จำนวน 7 รายการ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 223 ชุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 5 รายการ ตามแผนจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง งานสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน 2 (ชั่วคราว) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุ กลุ่มอุปกรณ์ประกอบสายไฟ Preformed จำนวน 3 รายการ สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน 2 (ชั่วคราว) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคากลุ่มอุปกรณ์ป้องกัน 3 รายการ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ พัสดุรอง กลุ่ม OVERHEAD LINE HARDWARE งาน สฟฟ.โป่งน้ำร้อน จำนวน 33 รายการ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุ กลุ่มลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 3 รายการ สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน 2 (ชั่วคราว) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่ม Overhead Line Hardware จำนวน 14 รายการ ตามแผนจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง งานสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน 2 (ชั่วคราว) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่ม Strain and Suspension Hardware ตามแผนจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง งานสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน 2 (ชั่วคราว) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคางานจ้างเหมาทาสีพร้อมติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 5 ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อสาย Control Cable จำนวน 6 รายการ สำหรับ สถานีไฟฟ้าโป้งน้ำร้อน 2 (ชั่วคราว) จ.จันทบุรี วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อสายเคเบิลใต้ดิน (๑x๒๔0sq.mm.) สำหรับ สถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน 2 (ชั่วคราว) จ.จันทบุรี วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมารื้อถอน ติดตั้ง(รวมอุปกรณ์ประกอบ) พร้อมทดสอบรีเลย์ เพื่อเปลี่ยนทดแทนรีเลย์ผลิตภัณฑ์ GE รุ่น DFP100 ที่ชำรุดจำนวน ๔ สถานีไฟฟ้าในเขตพื้นที่ กฟก.๒ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บมิเตอร์,คลังโปร่งเก็บพัสดุ,รั้ว-ประตู,ถนน-ลาน คสล.,ทางเท้าและรางระบายน้ำ ที่ สถานีไฟฟ้าเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี เกียร์ธรรมดา จำนวน 8 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน , ฐานรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้า , ประตู-รั้ว , ป้ายชื่อ , ถนน-ลานหิน และติดตั้งระบบประปา-ไฟฟ้า-สุขาภิบาล-กราวด์กริด สถานีไฟฟ้าโป่งน้้าร้อน 2 (ชั่วคราว) จ.จันทบุรี วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาพัสดุรองกลุ่มลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 4 รายการ งบโครงการ คสจ.7 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี โครงการ คสจ.7 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน , ฐานรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้า , ประตู-รั้ว , ป้ายชื่อ , ถนน-ลานหิน และติดตั้งระบบประปา-ไฟฟ้า-สุขาภิบาล-กราวด์กริด สถานีไฟฟ้าบึง 3 (ชั่วคราว) จ.ชลบุรี วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลง 160 เควี 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย11 ชนิดทนการลัดวงจร วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง/จัดซื้อป้อมยาม พร้อมระบบสุขาภิบาลและ สาธารณูปโภคสำหรับสถานีไฟฟ้า Unmanned ของ ฝปบ.(ก.2) จำนวน 18 แห่ง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมารื้อถอน ติดตั้ง(รวมอุปกรณ์ประกอบ)พร้อมทดสอบรีเลย์ เพื่อเปลี่ยนทดแทนรีเลย์ผลิตภัณฑ์ SEG ที่ชำรุดจำนวน ๗ สถานีไฟฟ้าในเขตพื้นที่ กฟก.๒ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน , ฐานรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้า , ประตู-รั้ว , ป้ายชื่อ , ถนน-ลานหิน และติดตั้งระบบประปา-ไฟฟ้า-สุขาภิบาล-กราวด์กริด สถานีไฟฟ้าบ้านบึง 4 (ชั่วคราว) จ.ชลบุรี วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการตัดตกแต่งต้นไม้ (18 รายการ) จำนวน 7 ชุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง ตามแผนจัดหาเพิ่มเติม ปี 2559 กลุ่ม เหล็กคอนเคเบิ้ล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง กลุ่มแป้นรองมิเตอร์ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรองกลุ่มอุปกรณ์โลหะ จำนวน 19 รายการ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการตกแต่งต้นไม้ (18 รายการ) จำนวน 6 ชุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ก่อสร้าง สฟฟ.โป่งน้ำร้อน2 (ชั่วคราว) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศแยกส่วน(Split Type) แบบควบคุมอุณหภูมิอิเลคทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาการจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนเซอร์กิตเบรกเกอร์ ระบบ 115 kV สถานีไฟฟ้าขลุง จำนวน 1 ชุด ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ตาม Specification เลขที่ R-804/2547 Circuit Breaker, SF6,115 kV,2000 A, 31.5 kA วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned ของหน่วยปฏิบัติงานสถานีไฟฟ้า บางวัว 2 โดยวิธีสอบราคา วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคางานทาสีพร้อมติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 5 กฟก.2 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) สำหรับ Modular(Compact) Substation สถานีไฟฟ้าชั่วคราวปิ่นทอง2 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) สำหรับ Modular(Compact) Substation สถานีไฟฟ้าชั่วคราวอมตะซิตี้2 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) สำหรับ Modular(Compact) Substation สถานีไฟฟ้าชั่วคราวอมตะนคร 4 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต รายการ เสา คอร. 9.0 ม. และ 12.0 ม. วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือวัดทางไฟฟ้ารายการ เพาเวอร์แฟคเตอร์ พร้อม Telescoping Hot Universal Stick จำนวน 15 ชุด วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมารื้อถอน ติดตั้ง(รวมอุปกรณ์ประกอบ) พร้อมทดสอบรีเลย์ เพื่อเปลี่ยนทดแทนและปรับปรุงระบบป้องกัน ๑๑๕ kV ที่สถานีไฟฟ้าระยอง ๒ ,สถานีไฟฟ้าบ่อวิน ๑ ,สถานีไฟฟ้าบ่อวิน๒และสถานีไฟฟ้าบ้านฉาง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมารื้อถอน ติดตั้ง(รวมอุปกรณ์ประกอบ) พร้อมทดสอบรีเลย์ เพื่อเปลี่ยนทดแทนรีเลย์ผลิตภัณฑ์ Siemens รุ่น 7SJ531 ที่ชำรุดจำนวน ๖ สถานีไฟฟ้าในเขตพื้นที่ กฟก.๒ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ งานก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าบ้านบึง 4 (ชั่วคราว) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง ตามแผนจัดหาเพิ่มเติม ปี 2559 กลุ่ม Overhead จำนวน 3 รายการ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรองตามแผนจัดหาเพิ่มเติมปี 2559 กลุ่มลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 3 รายการ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ตู้อลูมิเนียมสำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ตามแผนจัดหาเพิ่มเติม ปี 2559 กลุ่ม Overhead line hardware จำนวน 16 รายการ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์(CSCS)สำหรับ Modular(Compact) Substation สถานีไฟฟ้าชั่วคราวจันทบุรี ๒ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์(CSCS) สำหรับ Modular(Compact) Substation สถานีไฟฟ้าชั่วคราวจอมเทียน 2 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาพัสดุรองปี 2559 สเตรนแคลมป์จำนวน 2 รายการ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาดซื้อสายเคเบิ้ลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1*50 ต.มม. วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต รายการ เสา 12.20 ม. และสตับ 0.36*4.50 ม.งานโครงการ คสจ.7 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อ หม้อแปลง 22 เควี 3 เฟส ชนิดทนการลัดวงจร 2 รายการ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 95 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟขาดแคลน เพื่อใช้งานเร่งด่วน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 4 รายการ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแแปลงไฟฟ้า22 เควี 3 เฟส ชนิดทนการลัดวงจร จำนวน 2 รายการ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อ Non contact Thermometer built in Laser sight Handheld Type วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองกลุ่มปรีฟอร์มเข้าปลายสาย 22 เควี จำนวน 2 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 2559 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ อุปกรณ์หัวเสาและโลหะยึดโยง ตามแผนพัสดุรองปี 2558 (ครั้งที่ 2) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2558 กลุ่มลวดเหล็กตีเกลียว 3 รายการ งบปรับปรุงระบบจำหน่าย วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรองกลุ่ม H.R.C fuse จำนวน 2 รายการ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ MV Feeder management relay ของสถานีไฟฟ้าบ่อวิน ๒ จำนวน ๔ ชุด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเสา คอร. ขนาด 12.0 ม. จำนวน 665 ต้น ขนาด 12.20 ม. จำนวน 900 ต้น จัดส่ง กฟฟ.ในสังกัด กฟก.2 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 95 ต.มม. จำนวน 35,000 เมตร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตฯ บริษัท บ้านสุขุมวิท 1 จำกัด วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ วีที 1 เฟส 22000/110 โวลท์ จำนวน 1 รายการ และ ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี 0.5,30 วีเอ จำนวน 8 รายการ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งการ์ดกันงูชนิดตาข่าย 3,715 ชุด โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 สฟฟ.จันทบุรี ไลน์ 3 จำนวน 1,636 ต้น วงเงิน 428,877.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กลุ่มที่ 2 สฟฟ.จันทบุรี ไลน์ 4 จำนวน 2,079 ต้น วงเงิน 545,009.85 บาท (รวมภาษีมูลค่า วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อ Conductive Suit จำนวน 4 ชุด วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 22 เควี ขนาดต่างๆ 5 รายการ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อคอนโทรลเคเบิ้ล ใช้งาน สฟฟ.บ่อวิน จำนวน 3 รายการ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อรีโคลสเซอร์ และโหลดเบรกสวิตซ์ SF6 และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ External Control Cable ตาม Specification RCBL-030/2551 1. ชนิดสาย CVVS 5C/2.5 sq.mm. 200 เมตร 2. ชนิดสาย CVVS 5C/4 sq.mm. 2,500 เมตร วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือ Load break tool จำนวน 1 รายการ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือประจำรถบรรทุก 1 ตัน (23 รายการ) จำนวน 15 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มเครื่องมือไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 2. กลุ่มเครื่องมือทั่วไป จำนวน 16 รายการ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ กลุ่มเครื่องมือตรวจสอบลูกถ้วย 1 รายการ 15 ชุด วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 4 รายการ จำนวน 15 ชุด วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือวัดทั่วไป 3 รายการ จำนวน 15 ชุด วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน จำนวน 223 ชุด วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลง 160 เควี ชนิดทนการลัดวงจร และ หม้อแปลง 160 เควี แบบถังปิดผนึกถาวร ใช้งานงบผู้ใช้ไฟชำระเงินแล้ว กฟฟ.ในสังกัดกฟก.2 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ 115 เควี จำนวน 17 รายการ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ พัสดุรองตามแผนปี 2559 กลุ่ม FUSE LINKS TYPE K จำนวน 3 รายการ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง ตามแผนปี 2559 กลุ่ม H.R.C. FUSE จำนวน 2 รายการ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรองกลุ่มท่อพีวีซี 2 รายการ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง ตามแผนปี 2559 กลุ่มลวดอลูมิเนียม จำนวน 2 รายการ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จัดซื้อ พัสดุรองตามแผนปี 2559 กลุ่มตู้มิเตอร์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อ พัสดุรองตามแผนปี 2559 กลุ่ม Preform Fitting จำนวน 2 รายการ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ (พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี เกียร์ธรรมดา จำนวน 5 คัน วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองกลุ่ม Hotlineจำนวน 4 รายการ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองกลุ่ม เทปพันสายไฟ จำนวน 2 รายการ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองตามแผนจัดหาปี2559 กลุ่ม Guying Hardware 8 รายการ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อ อุปกรณ์คอนเนคเตอร์ 15 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรองปี 2559 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ รีโคลสเซอร์ 3 ชุด และ SF6 1 ชุด ใช้งานปรับปรุงโรงไฟฟ้าดีเซล เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสีชัง เกาะล้าน วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาสอบราคางานจัดซื้อ Directional phase and ground distance relay (21/21N) ทดแทนของเดิมที่ชำรุด วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลง 250 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 44 เครื่อง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned ของหน่วยปฏิบัติงานสถานีไฟฟ้า บ้านบึง 2 โดยวิธีสอบราคา วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบส่องสว่าง บริเวณรอบพระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อสวิตใบมีด 22 เควี 600 แอมป์ จำนวน 285 ชุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ22-0.46-0.23 KV. จำนวน 2 รายการ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ22-0.46-0.23 KV. จำนวน 2 รายการ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลง 250 เควีเอ 3 เฟส 22 เควี จำนวน 36 เครื่อง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษม้วนชนิด Thermal สีขาว มีลายน้ำ สัญลักษณ์ กฟภ.สีฟ้า ขนาด 7.8 ซม.x 50 ม. สำหรับเครื่องบันทึกเงินสด (POS) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา จัดซื้อหม้อแปลง 2000 เควีเอ plug in โรงไฟฟ้าดีเซล เกาะสีชัง เกาหมาก วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned จำนวน 11 แห่ง โดยวิธีประกวดราคา วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 3 รายการ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่ม Guying Hardware จำนวน 6 รายการ ตามแผนจัดหาเพิ่มเติม วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาลวดเหล็กตีเกลียว 3 รายงาน ตามแผนจัดหาเพิ่มเติม วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ วีที 1 เฟส ใช้นอกอาคาร จำนวน 40 เครื่อง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรองกลุ่ม อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 13 รายการ ตามแผนจัดหาเพิ่มเติม วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์โลหะยึดโยง 20 รายการ ตามแผนจัดหาเพิ่มเติม วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการตัดแต่งต้นไม้ (16 รายการ) จำนวน 8 ชุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ประกอบสายไฟ 13 รายการ ตามแผนจัดหาเพิ่มเติม วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า (Fully automatic oil test set) จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่มลวดอลูมิเนียม 3 รายการ ตามแผนจัดหาเพิ่มเติม วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ Current Transformer ระบบ 115 kV สฟฟ.บางสมัคร 1 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 3 รายการ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือประจำรถบรรทุก 1 ตัน(23 รายการ) จำนวน 15 ชุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เควี 2 รายการ งานบำรุงรักษาระบบสายส่ง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อสายคอนโทรลเคเบิ้ลจำนวน 3 รายการ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ1.Wrie Grip ขนาด 25-50 ตร.มม.จำนวน 9 อัน,2.Wrie Grip ขนาด 70-95 ตร.มม.จำนวน 6 อัน,3.Wrie Grip ขนาด 95-185 ตร.มม.จำนวน 23 อัน,4.ไม้ชักฟิวส์ จำนวน 2 อัน,Conductor Cover จำนวน 75 อัน วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานด้านโยธาสถานีไฟฟ้าบึง 3 (ชั่วคราว) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาครุภัณฑ์ประเภทเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ LCD วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรองกลุ่มแร็ค 3 รายการ งบปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อกราวด์ร็อด งบปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned ของหน่วยปฏิบัติงานสถานีไฟฟ้า Unmanned แหลมฉบัง 1 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่ม Guying Hardware งบปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ จำนวน 6 รายการ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ งบปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ของสฟฟ.บ้านบึง 1 ได้แก่ 1. Lightning Arrester for 115 เควี จำนวน 3 ชุด 2. 115 เควี Current Transformer , Single Phase จำนวน 3 ชุด 3. 115 เควี Inductive Voltage Transformer, Single Phase จำนวน 3 ชุด วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องวัดฮาร์โมนิก(Harmonic handheld analyzer) จำนวน 5 ชุด วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 6 รายการ งานโครงการ คฟก. วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อสายเคเบิ้ลใต้ดินทองแดง 500 ต.มม. วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์โลหะยึดโยง จำนวน 22 รายการ งบปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียวจำนวน 4 รายการ งบปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อเสา คอร. 9 และ 12 เมตร วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเครื่องนับและตรวจธนบัตร วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาพัสดุรองกลุ่มอุปกรณ์โลหะยึดโยง 17 รายการ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 3 ปี 2558 จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่องวัดความต้านทานหน้าสัมผัส จำนวน 3 ชุด, Insulation tester 5 kVdc จำนวน 3 ชุด และ Vacuum tester จำนวน 1 ชุด วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคางานติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ CSCS สำหรับสถานีไฟฟ้าวังจันทร์ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคางานติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) สำหรับสถานีไฟฟ้าชั่วคราวบึง3 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบการต่อลงดินของอุปกรณ์ในลานไก ๑๑๕ เควี สถานีไฟฟ้าระยอง ๒ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาขออนุมัติสอบราคาในการจัดซื้อเครื่อง On-Line PD Surveying System (Handheld)จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาเครื่องบีบหลอดต่อสายไฮดรอลิคใช้ motor ขนาด 400 - 625 ต.มม. จำนวน 4 เครื่อง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned ของหน่วยปฏิบัติงานสถานีไฟฟ้า บางวัว 2 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลง 250 เควีเอ 3 เฟส ชนิดถังปิดผนึกถาวร วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์(CSCS)สถานีไฟฟ้าชั่วคราวอมตะนคร2 และบางสมัคร3 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ วีที 1 เฟส ใช้นอกอาคาร คลาส 0.5,50 วีเอ จำนวน 78 เครื่อง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ สายเคเบิ้ลใต้ดินทองแดง 1*240 ต.มม. วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อสายคอนโทรลเคเบิ้ลจำนวน 6 รายการ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน 95 ต.มม. จำนวน 32,000 ม. วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ Transformer differential relay (87T) จำนวน 4 ชุด วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคา Recloser test set จำนวน 1 ชุด วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลง 22 เควี ขนาดต่างๆ 4 รายการ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Circuit breaker 115 kV จำนวน 5 ชุด สถานีไฟฟ้าบางวัว วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาหม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ 22 เควี วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ Feeder Remote Terminal (FRTU) จำนวน 4 ชุด วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาหม้อแปลง 250 เควีเอ จำนวน 7 เครื่อง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี2558 กลุ่ม CONNECTOR ซป.ก.2 กบญ. 03D/2558 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดจัดซื้อพัสดุรองปี2558 กลุ่ม HOT LINE CLAMP ซป.ก.2 กบญ. 02D/2558 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดจัดซื้อ พัสดุขาดแคลน กลุ่มสายไฟฟ้า จำนวน 60,000 ม. วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ปี 2558 กลุ่มลวดอลูมิเนียม 3 รายการ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลง 160 เควีเอ ชนิดทนการลัดวงจร จำนวน 22 เครื่อง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลง 100 เควีเอ 22 เควี ชนิดถังปิดผนึกถาวร จำนวน 24 เครื่อง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี2558 กลุ่ม ตู้มิเตอร์ 1 รายการ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 2 รายการ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์กลุ่มโลหะยึดโยง งานโครงการ 6 รายการ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรอการตรวจซ่อม ขนาด 9.00x22.00 เมตร สถานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2558 กลุ่ม Guying Hardware จำนวน 6 รายการ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2558 กลุ่ม เทปพันสายไฟ form 98-3 จำนวน 2 รายการ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2558 กลุ่ม ท่อพีวีซี form No.93-5 จำนวน 2 รายการ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 95 ต.มม. วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ Insulation Tester 10 kV จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อเสาคอนกรีต 12.20 ม. และ เสาตอม่อ ขนาด 0.36x0.36x4.50 เมตร วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 KV.DYN11 จำนวน 9 เครื่อง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง ปี 2558 กลุ่ม ฟิวส์แรงต่ำ form no.06-2 จำนวน 3 รายการ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรองปี2558 กลุ่ม STRAIN AND SUSPENSION HARDWARE จำนวน 2 รายการ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรองปี2558 กลุ่ม PREFORMED FITTING จำนวน 2 รายการ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองกลุ่ม ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1 รายการ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลง 3 เฟส 22 เควี ขนาดต่างๆ 5 รายการ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อเสาคอนกรีต งานโครงการต่าๆ จำนวน 2 ขนาด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อหม้อแปลง 250 เควีเอ. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์/สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน 95 ต.มม. จำนวน 35,000 เมตร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อหม้อแปลง 30 เควีเอ 1 เฟส งานงบโครงการต่างๆ จำนวน 27 เครื่อง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อล่อฟ้า 24-26 เควี 5 เคเอ จำนวน 683 ชุด ใช้งานงบผู้ใช้ไฟ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวนพีวีซี 185 ต.มม. มอก.293 จำนวน 5,500 เมตร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้า 22 เควี 2 รายการ ใช้งานงบผู้ใช้ไฟ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 รายการ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดจ้างจัดงาน โครงการ Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง ในพื้นที่ภาคกลาง วันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จ.ชลบุรี วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อ หม้อแปลง ขนาด 250 kVA.3P.22-0.4/0.23 kV Dyn11.SC รหัส 1050010056 จำนวน 3 เครื่อ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 12.00 ม.จำนวน 200 ต้น วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 22 เควี 3 เฟส 2 รายการ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคางานจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์(CSCS)สำหรับสถานีไฟฟ้าชั่วคราวบ่อทอง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 95 ต.มม. วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดเช่ารถยนต์เเบบเเวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 4 คัน เเละรถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู เเบบ double cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ (พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ) เกียร์ธรรมดา จำนวน 4 คัน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด