ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยโปรแกรม INSx วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบันไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 
... อ่านทั้งหมด