ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาการซื้อพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศและฐานข้อมูล (Cyber Security) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุงถนนภูมิทัศน์ รอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการประมวลผลภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศและประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อระบบเสียงตามสาย อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศและประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อระบบเสียงตามสาย อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักงาน ชั้น 2 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวารสารและนิตยสารสำหรับห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับห้องสุมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำปีงบประมาณ ต.ค. 2562 - มี.ค 2563 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดืม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก้วน้ำพร้อมสกรีนโลโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศการจำหน่ายรถราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (เกษตร 4.0) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (เกษตร 4.0) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (เกษตร 4.0) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การจำหน่ายรถราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตร์แม่ข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อมูลสาระสำคัญการจัดซื้อวัสดุใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างตกแต่งอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินจ้างตกแต่งอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบรูปรายการละเอียดจ้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น (2) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบรูปรายการละเอียดจ้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น (1) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายการประกอบแบบในการจ้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงาเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบรูปรายการละเอียดจ้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น (2) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบรูปรายการละเอียดจ้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น (1) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายการประกอบแบบในการจ้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างตกแต่งอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สู้ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้ สู่ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเตอร์ ปี 2562 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้ สู่ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่างประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ต วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ต วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้ สู่ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้ สู่ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงานอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 3 และชั้น 4 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ช่าย วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ต วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ต วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน 1 กร 8374 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสาระสำคัญ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน 1 กร 8374 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 45 ที่นั้ง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน 1 กร 8376 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสาระสำคัญ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน 1 กร 8376 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสาระสำรัญในสัญญาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A 4 จำนวน 500 รีม วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม จำนวน 500 รีม วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สาระสำคัญในสัญญาจ้างเปลี่ยนผ้าดิสเบรกหน้า และซ่่อมอะไหล่รถยนต์ราชการ ฮก-3567 กทม. จำนวน 11 รายการ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเปลี่ยนผ้าดิสเบรกหน้า และซ่่อมอะไหล่รถยนต์ราชการ ฮก-3567 กทม. จำนวน 11 รายการ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนผ้าดีสเบรกหน้า ก้ามเบรกหลัง น้ำมันเบรก และซ่อมอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชย-6357 กทม. จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสาระสำคัญจ้างผลิตสื่อเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน ฮว-7249 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสาระสำคัญ จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน ฮว-7249 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้ารถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน ชอ-1894 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสาระสำคัญ จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้ารถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน ชอ-1894 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสาระสำคัญ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมฯ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุคอมฯ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน 2กบ8629 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ ทะเบียน 2กบ8629 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณสำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้ารถเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสาระสำคัญ ซื้อเครื่องตัดหญ้ารถเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอนิเมชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสาระสำคัญ จ้างสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอนิเมชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสาระสำคัญ ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสาระสำคัญ ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มรถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน ฎจ-7124,7126,7130,7132 และ 7134 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสาระสำคัญ จ้างติดฟิล์มรถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน ฎจ-7124,7126,7130,7132 และ 7134 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน 1 กร 8368 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน 1 กร 8368 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ สาระสำคัญ ซื้อวัสดุพร้อมติดตั้ง 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อมูลสารสำคัญ จ้างซ่อมรถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน ฎจ-7126 ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การจำหน่ายรถราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ New Clipping Online ผ่าน Internet ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวารสารและนิตยสารสำหรับห้องสมุด ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ ของรถราชการ หมายเลขทะเบียน ๖กฆ ๖๑๕๕ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสื่อการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดคู่มือ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงบานประตูและหน้าต่างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนท่อน้ำดี อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับผู้บริหาร ประจำเดือน สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน ฎจ-7124, ฎจ-7126, ฎจ-7130, ฎจ-7132 และ ฎจ-7134 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการแบบดับ้บิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน ฎจ-7130 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน ชอ-1894 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสาระสำคัญ ซื้อวัสดุใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ฮจ-7946 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน ชอ-1864 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน ฎจ-7126 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน ฎจ-7130 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน 6 กค 5966 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายแปลงสัญญาณ HDMI เป็นสัญญาณ VGA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน ฎจ-7132 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสาระสำคัญ จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน ฎจ-7132 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสาระสำคัญ จ้างเหมารถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสารสำคัญ ซื้อวัสดุใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าปิดปาก (Mask) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน ๖ กค ๕๙๖๖ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟถนนพร้อมติดตั้งบริเวณถนนหน้าอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน ฎจ - ๗๑๓๒ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ แบตเตอรี่ให้กับรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฎข - ๔๑๓๒ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการแบบดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน ฎจ - ๗๑๓๔ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณสำหรับจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างขอบเขตของงานจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของรถราชการ หมายเลขทะเบียน ฌม 2133 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับผู้บริหาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นรวงผึ้งและวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องผสมสัญญาณเสียง (มิกเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจอ LED บริเวณหน้าศูนย์สารสนเทศการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธิขายทอดตลาด วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ประจำรัชกาล ที่ 10 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนชุดประตูอลูมิเนียมทางเข้าห้องส่วนการเจ้าหน้าที่ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องทำงานหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้และวัสดุการเกษตร วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้ง วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมซ่อมบอร์ดการ์ดโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับผู้บริหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้น วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์สารสนเทศการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่น DVD พร้อมซอง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางปูพื้น ผ้าม่านรอบคัน และอุปกรณ์อื่นๆ ของรถราชการหมายเลขทะเบียน ฮท-๓๓๒๑ กทม. วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างทาสีอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างทาสีอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องโทรสาร วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานโรงจอดรถด้านหลังอาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรถราชการ หมายเลขทะเบียน ฎถ ๙๙๑๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่บทความในนิตยสาร วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้ถวายพระ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลไม้และของถวายพระภูมิ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดพื้นห้องส่วนแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมสารำความเย็น วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องไทยทานในกิจกรรมพิธีการทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ประดับในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และโล่เกียรติยศวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับพิธีการทางศาสนา วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรถราชการหมายเลขทะเบียน ๒ กบ-๘๖๐๗ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ด้านหลังอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ชั้น ๘) และบริเวณด้านล่างหน้ามุก วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขัดล้างทำความสะอาดและทาสีสะพานเดินรถและผนัง (หน้ามุก ชั้น ๒) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ของรถราชการหมายเลขทะเบียน 2 กบ-8607 กทม. วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเวสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๖รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บริเวณชั้น 2 ชั้น 8 ทางขึ้นหน้ามุก และลิฟท์ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การประมูลราคาขายรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กพ 5053 ขก. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ขั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดนิทรรศการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมพึ่บุญ ชั้น๘ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่ประกาศเกียรติคุณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้สู่ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 10 โคม วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว-ดำจำนวน ๒๖ เครื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องผสมสัญญานเสียง (มิกเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้งสำหรับห้องปฏิบัติการวอร์รูม ชั้น ๓ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายบอกทาง พร้อมติดตั้ง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนขายึดยางแท่นเครื่องและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง รถราชการหมายเลขทะเบียบ ฎถ ๙๙๑๘ กทม. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้ สู่ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ขั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๑ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ขั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ตามประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ขั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระบบเบรคและเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌม-2133 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 ... เชื่อมโยง
-ร่าง- ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้ สู่ความเข้า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
-ร่าง- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 การจ้างประชาสัมพ้นธ์โครงการสร้างการรับรู้ สู่ความเข้า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการ ประกวดราคาจ้างสร้างการรับรู้ สู่ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ... เชื่อมโยง
-ร่าง- ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการ ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกวดราคาเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว-ดำ จำนวน ๒๖ เครื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖/๒๕๖๑ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว-ดำ จำนวน ๒๖ เครื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว-ดำ จำนวน ๒๖ เครื่อง ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการ จ้างพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๖๐ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องปริ้นเตอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๖๐ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบเสียงตามสายและห้องบันทึกเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว-ดำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 การซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 โครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ จำนวน ๒๖ เครื่อง ... เชื่อมโยง
-ร่าง- ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว-ดำ จำนวน ๒๖ เครื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 การจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต้นไม้และตัดกิ่งไม้ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มกรองแสงห้องปฏิบัติงานเลขาธิการฯ, รองเลขาธิการฯ และทางเดินภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 1 และชั้น 2 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดนิทรรศการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ๊นเตอร์และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องโทสาร วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายและห้องบันทึกเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 การซื้อระบบเสียงตามสายและห้องบันทึกเสียง ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 โครงการ ระบบเสียงตามสายและห้องบันทึกเสียง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนพรมห้องประชุมพึ่งบุญฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๒ราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกลาง ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบห้องปฏิบัติการวอร์รูม ชั้น ๓ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 การซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบห้องปฏิบัติการวอร์รูม ชั้น ๓ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายและห้องบันทึกเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
-ร่าง- ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้องติดตั้ง ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น ๘ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการ ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รถยนตร์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮท ๓๓๒๑ กทม. ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รถยนตร์ราชการหมายเลขทะเบียน ษอ ๙๕๑๗ กทม. ... เชื่อมโยง
-ร่าง- ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบห้องปฏิบัติการวอร์รูม ชั้น ๓ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบห้องปฏิบัติการวอร์รูม ชั้น ๓ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูอลูมิเนียมห้องทำงานเลขาธิการฯและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน้าห้องเลขาธิการฯ ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ... เชื่อมโยง
ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องทำงานเลขานุการกรม วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องเก็บเอกสารฝ่ายสารบรรณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน เอ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้องทำงานฝ่ายสารบรรณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นห้องทำงานรองเลขาธิการฯ (นางอัญชนา ตราโช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดวงกบประตูและฝาผนังอลูมิเนียมทางเข้าห้องฝ่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌม-2133 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ช้ัน ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ช้ัน ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการ จ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการ เช่าบริการสารสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว-ดำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงานเลขาธิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายและห้องบันทึกเสียงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ... เชื่อมโยง
-ร่าง- ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โครงการ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ... เชื่อมโยง
-ร่าง- ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โครงการ จ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายและห้องบันทึกเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โครงการ ระบบเสียงตามสายและห้องบันทึกเสียง ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โครงการ เช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โครงการ จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๒ ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
-ร่าง- ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) การซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบห้องปฏิบัติการวอร์รููมชั้น 3 อาคารศูนย์ปกิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ร่าง ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่องประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบห้องปฏิบัติการวอร์รููมชั้น 3 อาคารศูนย์ปกิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรถยนต์ราชการ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ของรถยนต์ราชการ โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โครงการ จ้างพัฒนาระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะ ... เชื่อมโยง
ประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ... เชื่อมโยง
ประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคิดเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดนิทรรศการเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดวยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารเศรฐกิจการเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ร่าง ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ ร่าง เอกสารประกวดราคา วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ร่าง ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์รับประทานอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนิการเสนอราคา โครงการเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเครื่อง Kiosk ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องปริ้นเตอร์สี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารในลักษณะสัญญาณเคเบิ้ลทีวี (UBC) จำนวน 4 หมายเลข ประจำปีงบประมาณ2561 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการประกวดเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการด้านงานเศรษฐกิจการเกษตรในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องของรถยนต์์ราชการ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายคล้องคอและกรอบใส่บัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการโปรแกรมประมวลผลสารสนเทศด้านอุปสงค์ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการให้บริการข้อมูลการค้าการเกษตรต่างประเทศของประเทศไทย วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการสัมมนาผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สศก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีสอบราคา วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการให้บริการข้อมูลการค้าการเกษตรต่างประเทศของประเทศไทยด้วยวิธีสอบราคา วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โครงการโปรแกรมประมวลผลสารสนเทศด้านอุปสงค์ ... เชื่อมโยง
เอกสารสอบราคาจ้าง โครงการโปรแกรมประมวลผลสารสนเทศด้านอุปสงค์ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้าง โครงการโปรแกรมประมวลผลสารสนเทศด้านอุปสงค์ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ยกเลิกสอบราคาจ้าง โครงการโปรแกรมประมวลผลสารสนเทศด้านอุปสงค์ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โครงการโปรแกรมประมวลผลสารสนเทศด้านอุปสงค์ ... เชื่อมโยง
เอกสารสอบราคาจ้าง โครงการโปรแกรมประมวลผลสารสนเทศด้านอุปสงค์ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้าง โครงการโปรแกรมประมวลผลสารสนเทศด้านอุปสงค์ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการให้บริการข้อมูลการค้าการเกษตรต่างประเทศของประเทศไทย ... เชื่อมโยง
เอกสารสอบราคาจ้าง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการให้บริการข้อมูลการค้าการเกษตรต่างประเทศของประเทศไทย วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้าง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการให้บริการข้อมูลการค้าการเกษตรต่างประเทศของประเทศไทย วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ... เชื่อมโยง
เอกสารสอบราคาจ้าง โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้าง โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องโทรสาร ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) เลขที่ /๒๕๖๑ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โครงการ จ้างพัฒนาระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 12 รายการ ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ /๒๕๖๑ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โครงการ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ เช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ สศก. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาซ์อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 14/2560 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงยประมาณที่ได้ร้บและราคากลาง ฯ โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โครงการ ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ตู้และชั้นวางเอกสาร ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้าและเครื่องทำลายเอกสาร ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสารและเครื่องโทรศัพท์ ... เชื่อมโยง
การจำหน่ายรถยนต์ราชการ จำนวน 9 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีสอบราคา วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีสอบราคา วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โครงการจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ... เชื่อมโยง
เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่1/2560 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ... เชื่อมโยง
ประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่องสอบราคาจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ... เชื่อมโยง
การจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีการขายทอดตลาด วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จ้างซ่อมแซมลิฟท์โดยสารจำนวน 2 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจำหน่ายป้ายเผยแพร่ข้อมูลไฟฟ้า โดยวิธีขายทอดตลาด วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โครงการ ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องโทรสาร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำและห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยวิธีพิเศษ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้อชุด LED Multi-media วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลปริมาณการผลิต ต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อชุด LED Multi-Media ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษต ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำดีอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำและห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุด LED Multi-media วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 โครงการ ซื้อชุด LED Multi-Media ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุด LED multi-media วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานและสถานการณ์ด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๐ ประกวดราคาจ้างโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒ ศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒ ศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒ ศูนย์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานและสถานการณ์ด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จ้างพิมพ์รายงานประจำปีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2559 ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา สอบราคาซื้อชุด LED Multi-media วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลปริมาณการผลิต ต้นทุน และราคาสินค้าเกษตร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่องสอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานและสถานการณ์ด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เอกสารสอบราคาจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานและสถานการณ์ด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคระภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
(ร่าง)เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ... เชื่อมโยง
(ร่าง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลปริมาณการผลิต ต้นทุน และราคาสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลปริมาณการผลิต ต้นทุน และราคาสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โครงการ จ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลปริมาณการผลิต ต้นทุน และราคาสินค้าเกษตร ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โครงการ จ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลปริมาณการผลิต ต้นทุน และราคาสินค้าเกษตร ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำและห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แบบ ปร.4 รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แบบแสดง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำดีอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แบบ ปร.4 รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำดีอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำดีอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แบบแสดง โครงการปรับปรุงระบบน้ำดีอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เอกสารกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำและห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำและห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประผลปริมาณการผลิต ต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุด LED multi-media วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อชุด LED Multi-media วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เอกสารสอบราคาซื้อ เรื่อง สอบราคาซื้อชุด LED Multi-media วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุด LED Multi-media วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานและสถานการณ์ด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องโทรสาร ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๑ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ สศก.เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุด LED multi-media วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อชุด LED Multi-Media วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เอกสารสอบราคาซื้อ เรื่อง สอบราคาซื้อชุด LED Multi-media วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุด LED Multi-media วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แบบสถาปัตยกรรม โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แบบสถาปัตยกรรม โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำดีอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำดีอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำและห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ สศก. เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำและห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๑ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตอบข้อสอบถาม การประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (?e-bidding) จ้างโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒ ศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ สศก. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แบบ ปร.5 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แบบ ปร.4 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำดี อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แบบ ปร.5 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำดี อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แบบ ปร.4 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำดีอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงระบบน้ำและห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำและห้องน้ำอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลปริมาณการผลิต ต้นทุน และราคาสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลปริมาณการผลิต ต้นทุน และราคาสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒ ศูนย์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒ ศูนย์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระกวดราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครภัณฑ์ยานพาหะหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ผลการเปิดซองสอบราคาสอบราคาซื้อชุด LED Multi-media วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เรื่อง สอบราคาซื้อชุด LED Multi-media วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน ... เชื่อมโยง
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)โครงการ จ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลปริมาณการผลิต ต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่องประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลปริมาณการผลิต ต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เอกสารสอบราคาซื้อ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการสายสือสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกวดราคาเช่าบริการสายสือสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อชุด LED Multi-media วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การจำหน่ายรถยนต์ราชการ จำนวน 6 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การซื้ออุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเครื่อง Kiosk ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) โครงการพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโครงการเช่าสายสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเครื่อง Kiosk ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)เช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ร่าง เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ สศก. เรื่องประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ สศก. เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างบำรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างบำรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ร่างขอบเขตงาน จ้างบำรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเครื่อง Kiosk ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เอกสารสอบราคาเช่า โครงการเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเครื่อง Kiosk ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)โครงการเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเครื่อง Kiosk ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาโครงการเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเครื่อง Kiosk ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 44 เครื่อง ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 44 เครื่อง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจำหน่ายลิฟต์โดยการขายวิธีทอดตลาด วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างประกวดราคา e-bidding การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ สศก. เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว-ดำ จำนวน 26 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซื้อชุดเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 44 เครื่อง ... เชื่อมโยง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 44 เครื่อง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เอกสารสอบราคาซื้อ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 44 เครื่อง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 44 เครื่อง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สอบราคาซื้อชุดเครื่องไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปี งปม. พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องโทรสาร ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับแอพพลิเคชั่น วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ผลการดำเนินงาน วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องโทรสาร ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงปม. พ.ศ. 2560 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุน Agri Map ด้วยวิธีสอบราคา วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุน Agri Map ด้วยวิธีสอบราคา วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิตประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ศพก.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จ้างซ่อมแซมถนนหน้าศูนย์สารสนเทศการเกษตร ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุน Agri Map โดยวิธีตกลงราคา ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง สอบราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุน Agri Map วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เอกสารสอบราคาซื้อ โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุน Agri Map ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โครงการ จัดจ้างปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร) ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องโทรสาร ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย หญิง ชั้น8 ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการออกแบบระบบสารสนเทศสินค้าเกษตรรายเดือนสำหรับประชาชน และโครงการศึกษาออกแบบการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและความเหมาะสมในพื้นที่การผลิต วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการออกแบบระบบสารสนเทศสินค้าเกษตรรายเดือนสำหรับประชาชน และโครงการศึกษาออกแบบการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและความเหมาะสมในพื้นที่การผลิต ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างทำโครงการออกแบบระบบสารสนเทศสินค้าเกษตรรายเดือนสำหรับประชาชนและโครงการศึกษาออกแบบการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและความเหมาะสมในพื้นที่การผลิต วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 สอบราคาจ้างทำโครงการออกแบบระบบสารสนเทศสินค้าเกษตรรายเดือนสำหรับประชาชนและโครงการศึกษาออกแบบการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและความเหมาะสมในพื้นที่การผลิต ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผลงานและแจ้งสถานการณ์ด้านการเกษตรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว-ดำ จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลิฟต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 94 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกวดราคาจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว-ดำ จำนวน ๒๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ต.ค. 2558 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด