ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศการจำหน่ายรถราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด