ร่างประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด