ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้ สู่ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธิประกวดราคาอืเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้ สู่ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด