กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายชื่อช่างที่ขึ้นทะเบีบยกับ กฟภ. ในโครงการ 1 ตำบล 1 ช่าง ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด