กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ระเบียบสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานแลขอบเขตหน้าที่สำนักงาน (ฉบับที่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด