เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ขออนุมัติจัดประชุมจัดทำข้อมูลบนเว็บไซต์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ปี 2563 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจัดประชุม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ปี 2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟก.1 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด