พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลต่อโดยตรงเอกชนรวมทั้งความคิดเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย (ไม่ข้อมูลจัดแสดง) 
2สัญญา/ข้อตกลง 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ ที่ 1 I1501-322-106-500-60-04  

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 งบประมาณปี 2564  
2 งบประมาณ ประจำปี 2565 
3 รายงาน ประจำปี 2563 
4 รายงานประเมินผลความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น-ปาเลสไตน์ 
5Enhancement of Agricultural and Livestock Production 
6Joint Research Project on Fish Breeding of Indigenous Species for Conservation Measure 
7One Gewog One Product (OGOP) Development Project Model II 
8Promoting Climate Resilience in Farming Communities of Cambodia 
9The Development of the Skills Development Centers in Myanmar 
10งานวิจัยที่ใช้งบประมาณ การสำรวจความต้องการของสถานประกอบการต่อทักษะแรงงานต่างด้าวจากเมียนมาฯ 
11แผนงาน/โครงการของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ 1 I1501-322-106-500-60-06  
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร และผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ 1 I1501-322-106-500-60-06  
3คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ 1 I1501-322-106-500-60-06  
4คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (สขร.) ที่ 1 I1501-322-106-500-60-06  

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สิ่งพิมพ์ ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ วรรคสอง (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สัญญาสัมปทาน (ไม่มีข้อมูลจัดแสดง) 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1มติคณะกรรมการ (ไม่มีข้อมูลจัดแสดง) 
2มติคณะรัฐมนตรี (ไม่มีข้อมูลจัดแสดง) 
3มติคณะอนุกรรมการ (ไม่มีข้อมูลจัดแสดง) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ที่ 1 I1501-322-106-500-60-11  
2การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ที่ 1 I1501-322-106-500-60-11  
3ประกาศราคากลาง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้ดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2559 ที่ 1 I1501-322-106-500-60-11  
2สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้ดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ 1 I1501-322-106-500-60-11  
3สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้ดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ 1 I1501-322-106-500-60-11  
4สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้ดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2559 ที่ 1 I1501-322-106-500-60-11  
5สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้ดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2560 ที่ 1 I1501-322-106-500-60-11  
6สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้ดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ที่ 1 I1501-322-106-500-60-11  
7สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้ดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2559 ที่ 1 I1501-322-106-500-60-11  
8สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้ดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2560 ที่ 1 I1501-322-106-500-60-11  
9สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้ดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2560 ที่ 1 I1501-322-106-500-60-11  
10สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้ดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2559 ที่ 1 I1501-322-106-500-60-11  
11สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้ดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2560 ที่ 1 I1501-322-106-500-60-11  
12สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้ดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ที่ 1 I1501-322-106-500-60-11  
13รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่ 1 I1501-322-106-500-60-11  
14รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ที่ 1 I1501-322-106-500-60-11  
15รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ที่ 1 I1501-322-106-500-60-11  
16รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่ 1 I1501-322-106-500-60-11  
17รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่ 1 I1501-322-106-500-60-11  
18รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ 1 I1501-322-106-500-60-11  
19 ข้อมูลข่าวสารอื่น - ด้านติดตามประเมินผล 
20 รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
21 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม 2564 
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ปีงบประมาณ 2565 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ไม่มีข้อมูลจัดแสดง) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ 1 I1501-322-106-500-60-10  
2รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน เช่น รายงานประจําปีของหน่วยงาน รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ 1 I1501-322-106-500-60-10  
3แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
4การติดตามและประเมินผลโครงการ 
5เกี่ยวกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สัญญา/ข้อตกลง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การสำรวจความต้องการของสถานประกอบการต่อทักษะแรงงานต่างด้าวเมียนมา ภายใต้โครงการฯ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ตารางสรุปการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ 1 I1501-322-106-500-60-11