พิมพ์  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ทิศทางนโยบาย 
2วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
3 นโยบายเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
4 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5 นโยบายรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศองค์การสุรา 
6 นโยบายสำหรับองค์กรให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
7 นโยบายสิ่งแวดล้อม 
8 นโยบายอุปกรณ์พกพา 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1รายงานประจำปี 
2 แผนค่าใช้จ่าประจำปีงบประมาณ 2562 
3ค่าใช้จ่ายประจำปี 2562 
4 แผนค่าใช้จ่ายประจำปี 2562 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541 
2 ระเบียบจัดตั้งองค์การสุรา กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2506 
3 ระเบียบการจัดตั้งองค์การสุรา กรมสรรรพสามิต 
4 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การสุรา กรมสรรพสามิต (ฉบับที่3) พ.ศ. 2556 
5 คู่มือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานสุรา 
6 แต่งตั้งคณะทำงานโครงสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐิกิจ 
7 มอบอำนาจปฏิบัติงาน 
8 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
9 แต่งตั้งคณะทำงานผู้ดูแลเว็บไชต์ (Website) องค์การสุรา 
10 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
11 แต่งตั้งคณะทำงานการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
12 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ 
13 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
14 คู่มือสำหรับผู้รับเหมาคนงานใหม่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
15 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) 
16 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
17 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
18 คู่มือปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล 
19 คู่มือสำหรับประชาชน (จำหน่ายสุราสามทับ) 
20 คู่มือความเสี่ยงองค์กรประจำปี 2562 
21 คู่มือการปฏิบัติงาน 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 
2สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
3 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 
6สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 
7 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1 ประจำเดือน กันยายน 2561 
8 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 
9 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 
10 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1 ประจำเดือน มกราคม 2562 
11 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
12 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1 ประจำเดือน มีนาคม 2562 
13 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1 ประจำเดือน เมษายน 2562 
14 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 
15 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
16 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)