พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ดัชนีรวม 
2ทำเนียบผู้บริหาร ที่ 1 I1501-322-106-500-60-01  
3 โครงสร้างกรมฯ 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน ที่ 1 I1501-322-106-500-60-01  
2 กฎกระทรวงแบ่างส่วนราชการกรมฯ 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2 ประวัติความเป็นมา 
3ผู้บริหาร 
4 สถานที่ติดต่อ 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ ม. 7(4) ที่ 1 I1501-322-106-500-60-02  
2 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑๒) ที่ 1 I1501-322-106-500-60-02  
3 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ 1 I1501-322-106-500-60-02  
4 ประกาศ 
5 ระเบียบ 
6 การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540