โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • 1.ผลการพิจารณาที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน (อนุม้ติ/อนุญาติ)
  • 2.คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  • กฟจ.สุรินทร์
  • กฟส.ท่าตูม
  • กฟส.รัตนบุรี
  • กฟส.ศีขรภูมิ
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -