ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการโครงการ อบต.ปลวกแดง พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อ อบต.ปลวกแดง
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด