เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
1. ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2556 (21/02/2565)
2. คำสั่งการไฟฟ้านครหลวง ที่ 42/2556 เรื่อง คู่มือปฏิบัติในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง (18/02/2565)
3. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารในการไฟฟ้านครหลวง (17/02/2565)
4. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง (16/02/2565)
5. การจัดให้พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (15/02/2565)
6. ขั้นตอนการให้บริการประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสาร ปฏิบัติตามมติ ครม. (28 ธ.ค. 2547) (14/02/2565)
การร้องเรียน กรณีไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การอุทธรณ์ กรณีไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540