มติคณะรัฐมนตรี
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง