- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
มติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (FT) สำหรับเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2565 (09/12/2564)
มติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (13/11/2562)
มติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (FT) สำหรับเดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2564
มติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (FT) สำหรับเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2564
มติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (FT) สำหรับเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2564
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง