กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด