กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ2560 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด