เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
1. ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2556 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
2. คำสั่งการไฟฟ้านครหลวง ที่ 42/2556 เรื่อง คู่มือปฏิบัติในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
3. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารในการไฟฟ้านครหลวง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
4. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
5. การจัดให้พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
6. ขั้นตอนการให้บริการประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสาร ปฏิบัติตามมติ ครม. (28 ธ.ค. 2547) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การอุทธรณ์ กรณีไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ในปี 2563 คณะกรรมการฯ คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง ยังไม่เคยมีผู้ใดถูกคณะกรรมการฯ เรียกมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งวัตถุเอกสาร หรือพยานหลักฐานใด ๆ โดยสามารถปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อย่างเคร่งครัดด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ... อ่านต่อ
การร้องเรียน กรณีไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ในปี 2563 การไฟฟ้านครหลวง ไม่มีการร้องเรียน เนื่องจากประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลและเจ้าหน้าที่สามารถให้บริการข้อมูลตามที่ประชาชนร้องขอ ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด