สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
สัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปิงเคลิ่ง หมู่ที่ ๙ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุยเลอตอ หมู่ที่ ๖ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพอกะทะ หมู่ที่ 7 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทิโพจิ หมู่ที่ ๔ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุยต๊ะ หมู่ที่ ๕ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามห้วยกล้อทอ หมู่ที่ ๒ (ส่วนขยาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บริเวณทางไปฝั่งไทย วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปิงเคลิ่ง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ภายในหมู่บ้าน จากบ้านเลขที่ ๘๑-บ้านเลขที่ ๘๖ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเลตองคุ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บริเวณช่วงผามอตาลัว วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกล้อทอ หมู่ที่ ๒ บริเวณทางไปฝั่งไทย วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด