แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนป้องกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลแม่จัน วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ต่อ) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด