นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 
... อ่านทั้งหมด