พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คำวินิจฉัย "ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง" 
2 รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 
3 รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 
4 รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 
5 รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 
6 รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 
7 รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 
8 รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7 
9 รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8 
10 รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9 
11 รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10 
12 รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 
13 รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 12 
14 รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 13 
15 รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 14 
16 รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 15 
17 รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 16 
18 รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 17 
19 รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 18 
20 รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 19 
21 รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 20 
22 รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 21 
23 รายชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 22 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การตีความปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย "ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง" 
2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง 
3 นโยบายการควบคุมภายในของการไฟฟ้านครหลวง 
4 นโยบายการคุ้มครองพนักงานผู้แจ้งเบาะแส และปฏิเสธการคอร์รัปชัน 
5 นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน และนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้านครหลวง 
6 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของการไฟฟ้านครหลวง 
7 นโยบายองค์กรปลอดพลาสติก (แบบใช้ครั้งเดียว) ของการไฟฟ้านครหลวง 
8 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 งบประมาณประจำปี 
2 แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564 - 2570 และแผนปฏิบัติปี 2564 
3แผนการลงทุนระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า 
4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
5 รายละเอียดโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินงาน ระยะทางรวม 127.3 กิโลเมตร 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่งการไฟฟ้านครหลวง ที่ 37/2555 เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
2 คำสั่งการไฟฟ้านครหลวงที่ 13/2534 เรื่อง การผ่อนผันการเรียกเก็บหลักประกัน การใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย 
3 คำสั่งการไฟฟ้านครหลวงที่ 51/2553 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้า 
4 คำสั่งการไฟฟ้านครหลวงที่ 53/2553 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการค้างชำระค่าไฟฟ้าประจำเดือน การผัด และการผ่อนชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ 
5 คู่มือการกำจัดขยะพิษ 
6 คู่มือคุณภาพของการไฟฟ้านครหลวง (Quality Manual) 
7 คู่มือปฏิบัติในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง 
8คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 
9 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณการไฟฟ้านครหลวง 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) 6  

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุนกับเอกชน (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (FT) สำหรับเดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2564 
2 มติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (FT) สำหรับเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2564 
3 มติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (FT) สำหรับเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2564 
4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง 
5มติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง 
6 มติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (FT) สำหรับเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2565 
7 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 15 คน 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ทุกประเภท) 14  
2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 (ถึงปัจจุบัน) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 (ถึงปัจจุบัน) 15  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1มาตรา 9(8) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 1.1 ประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 38/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
2 1.1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 2560 
31.2. แผนการจัดหาพัสดุ 
41.3. รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9 (8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ 
51.4. ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ 
61.5. สรุปผลการจัดการพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8) 
7 1.6. รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ 
81.7. รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) 
91.8 รายงาน/ผลการตรวจสอบของ สตง. (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) 
10 2.6 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
11 2.7 รายงานการประเมินผลการให้บริการ 
123.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
13 3.3 แผนปฏิบัติงานประจำปี 
14 3.4 ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
15 3.5 คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
16 3.6 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
17 4.2 หลักเกณฑ์และการใช้งบแต่ละแผนงาน 
184.3 รายงานผลการใช้งบฯ จำแนกตามแผนงาน 
19 4.4 รายงานผลการประเมินการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
20 4.5 รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. 
21 6.1. หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติประจำปีของหน่วยงาน 
22 6.2 รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 
23 6.3 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 
24 6.4 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมาย หรือตามมต 
25 2.4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก 
26 2.5. หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ 
271. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 17  
282. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน 17  
292.1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
302.2. เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
312.3. ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
323. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของหน่วยงาน 17  
33 3.1 ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 7/2556 เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง 
34 3.1 พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 
354. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน 17  
36 4.1.แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
375. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน 17  
38 5.1 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 
39 5.1. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว 
405.2 รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร 
41 5.3 มาตรฐานทางจริธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน 
42 5.4 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
43 5.5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
44 5.6 รายงานการประเมินผลของบุคลากร 
456. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 17  

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง 7  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารายละเอียดการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบอินเวอร์เตอร์ ที่ใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
2 โครงการวิจัยการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 
3 โครงการวิจัยต้นแบบระบบเจาะรูอัตโนมัติสำหรับการผลิตคอนเหล็กติดตั้งระบบจำหน่ายและระบบสื่อสาร 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณะฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ "ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง" 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารรายชื่อผู้เข้าอบมฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ "ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง" 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไปฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปสาระสำคัญของสัญญา 
2ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
3ประกาศเชิญชวนทั่วไป 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 "ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง"