พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) 1  
2 ดัชนีรวม 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) 1  

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
2 ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร  
4 สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) 1  

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
2 ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๙ 
3 ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย อัตราค่าบริการการใช้ไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๓๖ 
4 ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ ๓๕/๒๕๕๔ เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของการไฟฟ้านครหลวง 
5 ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้ท่อร้อยสายใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
6 ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การขอใช้ไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๔๕ 
7 ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ 
8 ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การจ่ายไฟฟ้า ณ อาคาร หรือสถานที่ที่มีหนี้ค้างชำระ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
9 ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การรับชำระเงินค่าไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๓๖ 
10 ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๔๖ 
11 ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การโอนสิทธิ์การใช้ไฟฟ้า และการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
12 ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์การติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
13 ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการซื้อโลหะ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
14 ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการให้บริการในเชิงธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
15 ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แบบคำขอการติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า 
16 ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายการติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
17 ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการให้ใช้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
18 ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓