ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการจัดเข้าพักอาศัยอาคารบ้านพักของเทศบาลตำบลกุดดู่ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยที่เป็นการสมควรประกาศ หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการจัดเข้าพักอาศัยอาคารบ้านพักของเทศบาลตำบลกุดดู่ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และระเบียบกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๔๘ เตรส (๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ นายกเทศมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังนี้ ... ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด