กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนา ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท ? ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด